Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Propunere de Acatist: Sfanta imparateasa Teofana, facatoarea de minuni (16 decembrie)

 

PROPUNERE: Acatistul Sfintei şi făcătoarei de minuni Teofana, împărăteasă, care a fost soţia preaînţeleptului împărat Leon (16 decembrie)

 
 

CONDACUL 1

 

Cu podoabele virtuţilor înfrumuseţându-te mai mult decât cu podoabele cele văzute, te-ai gătit spre a plăcea Împăratului vieţii mai mult decât împăratului pământesc şi, cu îngerii săltând, ai cântat în toată vremea: Aliluia!

 

ICOSUL 1

 

Auzit-a Cel Preaînalt suspinurile inimii părinţilor tăi şi curgerea izvorului rugăciunii lor şi nu a trecut cu vederea cererea lor; o, minune, din pământul cel mai înainte neroditor al pântecelui maicii tale ai răsărit ca un rod binecuvântat de Dreapta Celui Ce a voit a fi tu scrisă în cartea vieţii şi a primi scrieri de laude ca acestea:

 

Bucură-te, rod bineînmiresmat al rugăciunii smerite;

Bucură-te, minune mijlocită cu stăruinţă;

Bucură-te, dezlegarea blestemului pântecelui neroditor;

Bucură-te, bucuria părinţilor binecredincioşi;

Bucură-te, soare vestitor al tainelor Luminii;

Bucură-te, moştenitoare a măririi cereşti;

Bucură-te, rugătoare osârdnică pentru cei necăjiţi;

Bucură-te, binecuvântare înflorind în inimile noastre;

Bucură-te, liniştea ce pecetluieşte rugăciunea;

Bucură-te, mângâierea maicilor celor întristate;

Bucură-te, bunavestire a binecuvântării dumnezeieşti;

Bucură-te, păzitoarea cea milostivă a pruncilor;

Bucură-te, Sfântă Teofana, icoana împărăteselor slujitoare Împăratului vieţii!

 

CONDACUL 2

 

Pe cărările faptelor bune ţi-ai purtat paşii sufletului tău şi cu învăţătura cărţilor mai mult te-ai luminat, cunoscând pe Cel Nevăzut de mintea omenească, Căruia I-ai cântat cu evlavie: Aliluia!

 

ICOSUL 2

 

Ca un pom plin de roadele virtuţilor te-ai înălţat lângă izvoarele darurilor Duhului, iar părinţii văzând frumuseţea ta voiau a te însoţi cu vrednic bărbat prin legiuita nuntă; noi, lăudând mai mult frumuseţea sufletului tău, te încununăm cu laude ca acestea:

 

Bucură-te, căci te-ai hrănit mai mult cu ale înţelepciunii cuvinte;

Bucură-te, că ai strălucit cu frumuseţea trupului;

Bucură-te, că podoabă de cinste ţi-a fost frumuseţea sufletului;

Bucură-te, că ai slujit Împăratului tuturor cu smerenie;

Bucură-te, căci în corabia rugăciunii ai călătorit pe marea vieţii;

Bucură-te, că nu ai iubit desfătările trecătoare ale acestui veac ;

Bucură-te, că în oglinda smeritei cugetări sufletul ţi-ai privit;

Bucură-te, că în jurul jertfelnicului rugăciunii ai petrecut;

Bucură-te, că nu te-ai biruit de frumuseţea celor văzute;

Bucură-te, că pe Hristos ai căutat în adâncul inimii tale;

Bucură-te, că mintea ţi-ai înnoit prin cugetări cereşti;

Bucură-te, că ai râvnit vieţuirea cea îngerească;

Bucură-te, Sfântă Teofana, icoana împărăteselor slujitoare Împăratului vieţii!

 

CONDACUL 3

 

Strălucind ca o lună între stele cu frumuseţea printre fecioarele cele înţelepte, Pronia Dumnezeiască te-a ales pe tine soţie împăratului Leon, ca să slujeşti Stăpânului neîncetat în cântări de: Aliluia!

 

ICOSUL 3

 

Vrăjmaşul mântuirii lumii nesuferind pacea, cu vicleşug a semănat neghină între împăratul Vasile Macedon şi fiul său Leon, dar tu, fericită, prin dulce cuvânt l-ai întărit pe soţul tău şi împreună cu el ai mers cu dragoste pe calea pătimirii, fiind însoţită de glasuri de cântări îngereşti ca acestea:

 

Bucură-te, că paharul pătimirii ai băut pentru Adevăr;

Bucură-te, făclie ce ne străluceşti în întunericul necazurilor;

Bucură-te, apărătoare nebiruită a celor prigoniţi;

Bucură-te, că nu ai părăsit pe cel cu care te-ai unit prin nuntă;

Bucură-te, că în pătimire dragostea ta s-a vădit;

Bucură-te, întărirea celor ce aleargă pe calea chinurilor;

Bucură-te, că ai întărit pe soţul tău în greaua pătimire;

Bucură-te, că străjuieşti inimile noastre cu rugăciunea;

Bucură-te, floare tainică a grădinii celei de sus;

Bucură-te, că nu ai pizmuit pe cel ce te-a nedreptăţit;

Bucură-te, că ai deschis uşa sufletului iubirii lui Hristos;

Bucură-te, că ai pătimit cu Cel Ce patimă a luat pentru noi;

Bucură-te, Sfântă Teofana, icoana împărăteselor slujitoare Împăratului vieţii!

 

CONDACUL 4

 

Prin pizma vrăjmaşului în închisoare întunecată ai ajuns împreună cu soţul tău, dar Hristos a pătimit împreună cu voi, trimiţându-vă lumina mângâierii Sale spre a-I cânta cu mulţumire: Aliluia!

 

ICOSUL 4

 

Prin vrăjitorul Santavarin, diavolul a ţesut firele înşelăciunii sale, dar Hristos, fericind pe cei prigoniţi, Însuşi S-a făcut vouă Acoperământ al milostivirii şi Bucurie în pătimire, adăpându-vă din paharul iubirii Sale; primeşte şi de la noi smerite cântări ca acestea :

 

Bucură-te, că Hristos a rupt firele pătimirii tale;

Bucură-te, că în armura răbdării sufletul ţi-ai îmbrăcat;

Bucură-te, că ai ruşinat desăvârşit pe vrăjmaşul mântuirii;

Bucură-te, căci prin pătimire ai câştigat cununa Vieţii;

Bucură-te, căci ţi-ai agonisit plata răbdării;

Bucură-te, icoană a împărăteselor smerite;

Bucură-te, pildă de răbdare neclintită;

Bucură-te, blândeţe ce surpă uneltirile vrăjmaşilor;

Bucură-te, pace revărsată în inimile smerite;

Bucură-te, vistierie nesecată de minuni;

Bucură-te, râu dulce curgător al înţelepciunii;

Bucură-te, că filosofia îngerească ai deprins;

Bucură-te, Sfântă Teofana, icoana împărăteselor slujitoare Împăratului vieţii !

 

CONDACUL 5

 

Mai mult de trei ani ai pătimit în închisoare, având sprijin pe Hristos şi pe soţul tău, dar din legăturile patimilor te-ai slobozit, zburând cu aripile gândului de: Aliluia!

 

ICOSUL 5

 

În închisoare petrecând cu soţul tău, cu postul te-ai înarmat, având drept coif al mântuirii neîncetata rugăciune, cu care păzeşte de săgeţile ispitelor pe cei ce te cinstesc aşa:

 

Bucură-te, căci aripile postului te-au slobozit din temniţa patimilor;

Bucură-te, că rugăciunea ţi-a fost însoţitoare pe calea pătimirii;

Bucură-te, grabnică apărătoare a celor necăjiţi;

Bucură-te, că temniţa ţi s-a făcut povăţuitoare spre Adevăr;

Bucură-te, că pe Hristos ai aflat în cămara inimii tale;

Bucură-te, că pe scara rugăciunii ai alergat către Împărat;

Bucură-te, că din legăturile patimilor Domnul te-a slobozit;

Bucură-te, căci ai gustat din paharul iubirii Celui Prigonit;

Bucură-te, că Hristos te-a chemat la desăvârşire;

Bucură-te, căci prin rugăciune veştejit-ai săltările trupului;

Bucură-te, că prin post ai deprins legea înfrânării;

Bucură-te, cununa înţelepciunii robilor lui Hristos;

Bucură-te, Sfântă Teofana, icoana împărăteselor slujitoare Împăratului vieţii!

 

CONDACUL 6

 

Domnul nu Şi-a întors Faţa dinspre feteţe voastre înrourate de lacrimi şi Dumnezeieştile Urechi nu s-au închis dinspre tânguirea voastră, ci iarăşi întru bucurie v-a aşezat ca să-I cântaţi Lui cu îngerii: Aliluia!

 

ICOSUL 6

 

Suita împărătească neîncetat căuta prilej să vădească înaintea celui înşelat nevinovăţia voastră, dar papagalul ce grăia omeneşte cele auzite despre Leon a mişcat inima împietrită a împăratului Vasile spre milă; Sfântă Teofana, te rugăm ca să dezlegi şi împietrirea inimilor noastre prin rugăciunea ta smerită către Dumnezeu, ca să-ţi aducem cu mulţumire laude ca acestea:

 

Bucură-te, că Hristos luat-a aminte la întristarea voastră;

Bucură-te, că prin pasăre a fost ruşinat cel robit înşelăciunii;

Bucură-te, căci cu aripile dorului dumnezeiesc ai zburat către Hristos;

Bucură-te, că Domnul a vădit minunat nevinovăţia voastră;

Bucură-te, că întru cinste iarăşi ai fost aşezată;

Bucură-te, cea care ca o făclie a înţelepciunii străluceai;

Bucură-te, că pentru noi aduci jertfa rugăciunii la tronul Treimii;

Bucură-te, că înşelăciunea a fost vădită spre slava Domnului;

Bucură-te, că ai deschis uşile rugăciunii smerite;

Bucură-te, că ai primit cununa răbdării stăruitoare;

Bucură-te, căci îngerii s-au bucurat de sporirea ta duhovnicească;

Bucură-te, că bogăţiile virtuţilor ţi-ai agonisit;

Bucură-te, Sfântă Teofana, icoana împărăteselor slujitoare Împăratului vieţii!

 

 CONDACUL 7

 

După slobozirea din închisoare te-ai robit cu totul dragostei lui Hristos, fericită, şi, trecând cu vederea toate deşertăciunile lumii, te osteneai a aduce Împăratului tuturor jertfa cântărilor de: Aliluia!

 

ICOSUL 7

 

Cu a psalmilor cântare îţi îndulceai inima şi cu rugăciuni stăruitoare îţi găteai calea de mergere către Hristos, pe care roagă-L acum să ne scoată pe noi de pe căile păcatelor şi să ni Se facă nouă Cale de mântuire, ca să te cinstim pe tine aşa:

 

Bucură-te, că dorul dumnezeiesc ţi-a fost îndulcit de psaltire;

Bucură-te, căci pe podul rugăciunii ai ajuns la Hristos;

Bucură-te, că ai cules de pe pajiştea inimii flori de laude;

Bucură-te, cea care cu lacrimi ai căutat pe Izvorul vieţii;

Bucură-te, că te-ai hrănit cu pâinea rugăciunii;

Bucură-te, că ai gustat din nectarul pocăinţei;

Bucură-te, că pe scara smereniei ai ajuns la Cel Slăvit;

Bucură-te, căci cu tânguirea ta ai aflat izvorul veseliei;

Bucură-te, că te-ai purtat deasupra valurilor ispitelor;

Bucură-te, că te-ai grăbit spre cămara Cuvântului;

Bucură-te, că te-ai luminat cu tainele vieţuirii îngereşti;

Bucură-te, căci ţi-ai îngrădit gândurile cu sabia rugăciunii;

Bucură-te, Sfântă Teofana, icoana împărăteselor slujitoare Împăratului vieţii!

 

CONDACUL 8

 

Ca să-ţi umpli sufletul de Duhul Sfânt, îţi chinuiai trupul în chip nevăzut de ochii oamenilor, purtând pe dedesubt haine aspre de păr; pentru aceasta, Hristos te-a îmbrăcat cu haină luminată, ca să cânţi în Împărăţia Sa: Aliluia!

 

ICOSUL 8

 

Viaţă pustnicească duceai în mijlocul palatelor împărăteşti, cu pâine lepădată hrănindu-te pentru Pâinea vieţii şi cu verdeţuri uscate pentru Cel Ce pe pajiştea Duhului odihnea mintea ta, luminând pe îngeri a-ţi împleti din florile cuvintelor cununi de cântări ca acestea:

 

Bucură-te, că ai alergat spre nevoinţele înfrânării;

Bucură-te, căci pustia lumii ai prefăcut prin rugăciune;

Bucură-te, că te-ai odihnit în iubirea Cuvântului;

Bucură-te, că însetai de vederea Celui Nevăzut;

Bucură-te, că înţelepţeşti pe cei otrăviţi cu paiele gândurilor rele;

Bucură-te, crin tainic răspândind mireasma virtuţilor;

Bucură-te, cea care cu Pâinea adevărului te-ai desfătat;

Bucură-te, că ai adus rod însutit de fapte bune;

Bucură-te, minte văzătoare de cele cereşti;

Bucură-te, scut nebiruit împotriva săgeţilor ispitelor;

Bucură-te, cunună a Împărăţiei cerurilor;

Bucură-te, că ridici din întristare pe cei căzuţi;

Bucură-te, Sfântă Teofana, icoana împărăteselor slujitoare Împăratului vieţii!

 

CONDACUL 9

 

Despovărându-te de averea pământească şi râvnind bogăţiile Împărăţiei cerurilor, în mâinile săracilor puneai daruri bogate, ca să meargă aceştia mai înainte şi să-ţi gătească lăcaş în Împărăţia lui Hristos, unde să cânţi neîncetat: Aliluia!

 

ICOSUL 9

 

Cu mare cinste ai încununat pe slugile tale, măcar că erai împărăteasă, urmând întru totul sfatul Împăratului Celui Mare Care cu dumnezeiască înţelepciune a zis că ,,cel care va vrea să fie mai mare, să fie slujitorul tuturor”; pe Acesta roagă-L să ne arate şi pe noi, slugile cele netrebnice, slujitori osârdnici faptelor de iubire faţă de aproapele şi smeriţi ai tăi dăruitori de laude ca acestea:

 

Bucură-te, că legea iubirii desăvârşit ai plinit;

Bucură-te, că fără făţărnicie te-ai smerit;

Bucură-te, că ai mers pe urmele Celui Ce S-a jertfit pentru noi;

Bucură-te, că întru curăţia iubirii tuturor ai slujit;

Bucură-te, cea care cu aripile rugăciunii mintea ţi-ai împodobit;

Bucură-te, că ne povăţuieşti la toată fapta cea bună;

Bucură-te, că ne întăreşti pe calea mărturisirii lui Hristos;

Bucură-te, că te-ai cheltuit pentru pacea aproapelui;

Bucură-te, mângâierea tuturor celor prigoniţi;

Bucură-te, vrednică primitoare a cununii Vieţii;

Bucură-te, că tuturor te-ai plecat cu gând smerit;

Bucură-te, că ai plinit testamentul iubirii;

Bucură-te, Sfântă Teofana, icoana împărăteselor slujitoare Împăratului vieţii!

 

CONDACUL 10

 

Din gura ta, sfinţită prin rugăciuni neîncetate, izvora mierea cuvintelor înţelepciunii, care, picurând în vasele inimilor smerite, le făcea primitoare de dragostea Cuvântului şi de laude de: Aliluia!

 

ICOSUL 10

 

Cu lacrimi de pocăinţă şi iubire ţi-ai sfinţit aşternutul, odihnind în inima ta, întru legănările rugăciunii neîncetate, pe Pruncul Dumnezeiesc, pe Care roagă-L să lumineze şi peştera cea întunecată a inimilor noastre cu cântări de mărire ca acestea: 

 

Bucură-te, cea care ca proorocul aşternutul ai spălat cu lacrimi;

Bucură-te, căci prin suspinuri ţi-ai agonisit bucuria îngerească;

Bucură-te, că drumul pocăinţei ai săvârşit cu bine;

Bucură-te, căci Hristos ţi-a adus mângâierea Duhului;

Bucură-te, că peştera inimii ai împodobit-o cu laude cereşti;

Bucură-te, căci cu stele de gând dumnezeiesc te-ai împodobit;

Bucură-te, că te-ai umplut de dragostea Cuvântului;

Bucură-te, că ţi-ai curăţit inima cu lacrimile pocăinţei;

Bucură-te, că ai supus fiarele înţelegătoare ale patimilor;

Bucură-te, că ai trecut peste prăpastia păcatului;

Bucură-te, că prin noaptea vieţii călătorind, ajuns-ai la Răsăritul de sus;

Bucură-te, că risipeşti întunericul neştiinţei noastre;

Bucură-te, Sfântă Teofana, icoana împărăteselor slujitoare Împăratului vieţii!

 

CONDACUL 11

 

Asprimea vieţii tale pline de nevoinţe duhovniceşti ţi-a grăbit sfârşitul pământesc, dar ai ajuns grabnic cetele îngereşti cele ce se desfătează în cântări neîncetate de: Aliluia!

 

ICOSUL 11

 

Inimă milostivă având, pe toţi ai odihnit, făcându-te tuturor toate, mângâind pe cei mâhniţi, apărând pe cei năpăstuiţi, ocrotind pe văduve, ştergând lacrimile celor întristaţi şi bucurând pe cei săraci, ca să auzi de la toţi mulţumiri ca acestea:

 

Bucură-te, bucuria neaşteptată a celor mâhniţi;

Bucură-te, pacea ce răsare celor tulburaţi;

Bucură-te, cetatea nebiruită a ostaşilor lui Hristos;

Bucură-te, turnul neclintit al celor prigoniţi;

Bucură-te, casă pururea deschisă văduvelor;

Bucură-te, vistierie sfinţită şi necheltuită a săracilor;

Bucură-te, pod de scăpare a celor năpăstuiţi;

Bucură-te, veselia răsărită celor ce plâng;

Bucură-te, că ai strălucit cu filosofia îngerească;

Bucură-te, acoperământul celor nedreptăţiţi;

Bucură-te, cartea purtărilor cuviincioase;

Bucură-te, ancora mântuirii celor prigoniţi;

Bucură-te, Sfântă Teofana, icoana împărăteselor slujitoare Împăratului vieţii!

 

CONDACUL 12

 

Mai dinainte cunoscând vremea ieşirii tale din trup, ai dat tuturor cea din urmă sărutare, aşteptând întâlnirea cu Mirele Cel Iubit Căruia Îi cântai neîncetat: Aliluia!

 

ICOSUL 12

 

Din covârşitoarea smerenie oprit-ai pe soţul tău a zidi biserică în numele tău şi, sub ocrotirea tuturor Sfinţilor fiind pus cinstitul lăcaş, şi tu te bucurai cu aceştia de laude ca acestea:

 

Bucură-te, că cetele mucenicilor au slăvit jertfirea ta pentru Adevăr;

Bucură-te, căci cuvioşii ţi-au deschis uşa desăvârşirii;

Bucură-te, că pustnicii s-au minunat de roadele rugăciunii tale;

Bucură-te, că fecioarele înţelepte ţi-au adus dulce cântare;

Bucură-te, că drepţii te-au primit în lăcaşurile cereşti;

Bucură-te, că ierarhii au slăvit nevoinţele tale în mijlocul poporului;

Bucură-te, lauda cea neîncetată a monahilor;

Bucură-te, bucuria monahiilor înţelepţite de Dumnezeu;

Bucură-te, vederea cea dulce a proorocilor;

Bucură-te, icoana cea luminoasă a imnografilor;

Bucură-te, oglinda înţelepciunii duhovniceşti;

Bucură-te, dulceaţa contemplărilor îngereşti;

Bucură-te, Sfântă Teofana, icoana împărăteselor slujitoare Împăratului vieţii!

 

CONDACUL 13

 

O, Sfântă Cuvioasă Teofana, cununa împărăteselor drept slăvitoare, ceea ce ţi-ai întors privirea dinspre bogăţiile lumii şi ai căutat numai spre Hristos, Izvorul bogăţiei duhovniceşti, dăruieşte-ne nouă, celor ce am sărăcit sufleteşte întru mulţimea patimilor, talanţii rugăciunilor tale, ca să-i aducem ca plată de intrare în Împărăţia cerurilor Celui slăvit de îngeri, în cântări nesfârşite de: Aliluia!

 

 

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTA CUVIOASĂ TEOFANA ÎMPĂRĂTEASA

 

O, Sfântă Cuvioasă Teofana, podoaba cea strălucită a înţeleptelor împărătese, tu, ca o slugă credincioasă ai purtat Crucea jertfirii pentru dragostea Cuvântului. Mai mult decât cinstirea pământească, te-ai făcut împărăteasă peste patimi şi acum în palatele cereşti împărăţeşti cu Hristos, slobozind din patimi prin rugăciunile tale pe cei ce s-au făcut robi păcatelor de multe feluri.

 

Auzi şi suspinul inimii mele şi fă să înceteze tirania ispitelor, care mă depărtează pe mine de liniştea rugăciunii. Cu săgeata rugăciunii tale doboară pe vrăjmaşii nevăzuţi care se silesc să mă tragă în groapa pierzării. Cu piatra rugăciunii tale loveşte inima mea cea împietrită, făcându-o să izvorască râuri de rugăciune.

 

Ca una ce în mijlocul slavei împărăteşti ai dus viaţă pustnicească încununată de smerenie, fă ca şi eu să mă arăt biruitor asupra ispitelor slavei deşarte, îngrădindu-mă cu sabia rugăciunii lui Iisus. Icoana vieţii tale minunate să mă călăuzească la plinirea poruncilor dumnezeieşti.

 

Pe mine, cel ce m-am făcut izvor a toată vorba nebunească, prin pocăinţă şi rugăciunea ta stăruitoare către Hristos, arată-mă, asemenea ţie, izvor a toată înţelepciunea cea spre întărirea celor necăjiţi. Îmblânzeşte pornirile patimilor mele şi mă arată mai răbdător în faţa năvalei necazurilor, întărindu-mă pe piatra credinţei neclintite în Cel Ce poate a ajuta celor ce se ispitesc.

 

Vieţuirea ta ca o făclie să aprindă şi gândurile mele cu râvna pentru slujirea celor săraci şi mângâierea celor năpăstuiţi, ca să aflu de la Hristos făclia darului înţelepciunii. Roagă-te ca Domnul să întărească toate părţile creştineşti cu rugăciunile tale şi să surpe toate ereziile cele ce ca nişte viespi năvălesc asupra Bisericii lui Hristos, voind a fura nectarul cuvintelor dreptei înţelepciuni. Mănăstirile şi schiturile le întăreşte, ca neîncetat nevoitorii lor să slujească în smerenie şi credinţă Celui Ce pe toţi a chemat prin glasul Duhului la moştenirea fiilor Tatălui. Îndreptează viaţa noastră pe cărările Adevărului, ca neîncetat să slăvim pe Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Dumnezeul nostru, Cel Ce este mai presus de tot adevărul şi picură pace în sufletele robilor Săi. Amin.

 

Propunere de Acatist: Mihaela Bratu

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article