Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Propunere de Acatist - Maica Domnului Prodromita

Icoana-Prodromita-12-iulie.jpgMAICA DOMNULUI PRODROMIŢA

 

 

TROPARUL ICOANEI

 

Chipul minunilor Tale nu poate mintea noastră a-l tâlcui după vrednicie, dar ca Una Ce eşti Mireasă împodobită cu darurile Duhului, Fiică binecuvântată a Tatălui şi Maică preacurată a Cuvântului dăruieşte din destul talanţii milostivirii Tale celor ce cad cu credinţă înaintea icoanei Tale şi cu glasul inimii strigă către Tine: Stăpâna lumii, nu ne lăsa pe noi, robii Tăi lipsiţi de adăparea din izvorul darurilor Tale, curăţeşte sufletele noastre trimiţând ploaia rugăciunilor Tale şi cu razele Soarelui dreptăţii pe Care-L porţi în braţele Tale, arătându-Te cer înţelegător, luminează mintea noastră, ca să ne suim gândurile pe muntele slavei dumnezeieşti, unde să-Ţi cântăm Ţie: Bucură-Te, Marea cea lină a milostivirii, care ne porţi pe noi cu valurile rugăciunilor Tale la limanul mântuirii, Munte îmbrăţişat de Lumina Cea necuprinsă, care luminezi cămările inimilor noastre, bucură-Te, Stâlpul de foc al rugăciunii care aprinzi făcliile gândurilor credincioşilor, Maica Domnului, Prodromiţa, Nădejdea şi Acoperământul sufletelor noastre!

 

ACATISTUL MAICII DOMNULUI PRODROMIŢA

(12 IULIE)

 

 

CONDACUL 1

 

Ochii gândului îi înălţăm către Tine, Ceea Ce eşti Cer înţelegător al Soarelui slavei, voind a zugrăvi în icoana inimii noastre frumuseţea îngerească a chipului Tău, dar fiind ţinuţi în legătura neputinţei noastre, Maică a Domnului, Prodromiţa, străluceşte asupra noastră razele darului Tău, ca să-Ţi aducem ca nişte tămâie cu bun miros mulţumirea noastră în cântări de: Aliluia!

 

ICOSUL 1

 

Schitul românesc Prodromu frumos este împodobit cu dumnezeiască icoana Ta, ca şi cu o vistierie de binecuvântări cereşti, iar în schitul Darvari icoana Ta de minuni izvorâtoare mângâie inimile credincioşilor, adăpându-le din râul harului Cuvântului, spre a Te lăuda pe Tine cu evlavie, împodobindu-Te cu flori de cântări ca acestea:

Bucură-te, podoabă strălucitoare în biserica inimii credincioşilor;

Bucură-te, călăuzitoare înţeleaptă spre hotarul veşniciei;

Bucură-te, dulceaţa laudelor îngereşti;

Bucură-te, odihna inimilor celor evlavioase;

Bucură-te, a schitului Prodromu comoară aleasă;

Bucură-te, vistierie de minuni dumnezeieşti;

Bucură-te, că păzeşti schitul Darvari cu sabia rugăciunii Tale;

Bucură-te, că luminezi minţile tuturor spre căutarea mântuirii;

Bucură-te, nor ce picură bucurie cerească;

Bucură-te, Mireasă a darurilor Duhului ;

Bucură-te, că primeşti nevrednicele noastre rugăciuni;

Bucură-te, că îndreptezi cu blândeţe pe cei greşiţi;

Bucură-te, Maica Domnului Prodromiţa, icoană a darurilor, strălucind inimile credincioşilor!

 

CONDACUL 2

 

În inima stareţului Nifon zugrăvit-ai Preacurată, dorirea cea bună a vederii unei icoane făcătoare de minuni care să împodobească schitul românesc Prodromu şi i-ai îndreptat paşii către iconarul cel credincios, care s-a învoit a păzi o rânduială aspră de nevoinţă la pictarea icoanei, aducând el neîncetat la jertfelnicul inimii tămâia rugăciunii de: Aliluia!

 

ICOSUL 2

 

Ploaia întristării a umplut inima bătrânului zugrav care nicidecum nu izbutea a îndrepta chipul Tău şi al Fiului Tău în icoană, dar căzând cu credinţă la rugăciune împodobită cu mireasma smereniei, se sârguia a-Ţi aduce Ţie daruri de laude ca acestea:

 

Bucură-te, că ai gătit inima iconarului cu umilinţă spre primirea minunii;

Bucură-te, că ai abătut de la el furtuna mâhnirii;

Bucură-te, că i-ai răsplătit nevoinţele cele duhovniceşti;

Bucură-te, că i-ai dăruit bucuria minunii îngereşti;

Bucură-te, că iei de la noi cu mâna Ta seminţele mâhnirii;

Bucură-te, că tai spinii patimilor din grădina inimii noastre;

Bucură-te, că ne porţi deasupra valurilor necazurilor;

Bucură-te, că ai întărit pe zugrav pe piatra rugăciunii;

Bucură-te, că primeşti lacrimile celor covârşiţi de neputinţe;

Bucură-te, că faci să se sălăşluiască pacea în sufletele noastre;

Bucură-te, că alungi viforul cel aspru al mâhnirii;

Bucură-te, că faci să răsară bucuria în sufletele noastre;

Bucură-te, Maica Domnului Prodromiţa, icoană a darurilor, strălucind inimile credincioşilor!

 

CONDACUL 3

 

Cu taină ai pecetluit săvârşirea pictării icoanei Tale, căci zugravul Iordache a găsit isprăvite chipurile din icoană, strălucind cu frumuseţe dumnezeiască şi ca un înger a săltat cu bucurie, culegând din grădina inimii sale smerite roade de mulţumire ca: Aliluia!

 

ICOSUL 3

 

Iconarul cel credincios în scris a lăsat mărturia minunii săvârşirii sfintei Tale icoane, iar noi pe tăbliţa inimii ne sârguim a-Ţi scrie laude de mulţumire pentru minunile revărsate asupra noastră din norii rugăciunii Tale neîncetate :

 

Bucură-te, că ai umplut cartea minunilor dumnezeieşti;

Bucură-te, că luminezi cartea inimilor credincioşilor;

Bucură-te, că ne-ai lăsat amintirea minunilor Tale spre întărire;

Bucură-te, că darul Tău nu e împiedicat de nevrednicia noastră;

Bucură-te, că ai luminat pământul ţării noastre cu multe minuni;

Bucură-te, că aprinzi în inimi focul credinţei adevărate;

Bucură-te, că întăreşti pe cei prigoniţi de neputinţe;

Bucură-te, comoara cea tainică ascunsă în pământul inimilor noastre ;

Bucură-te, veselia negrăită a cetelor îngereşti;

Bucură-te, că sfinţeşti gândurile noastre cele bune;

Bucură-te, că dai putere celor ce se ostenesc spre fapte luminate;

Bucură-te, adiere lină a dragostei dumnezeieşti;

Bucură-te, Maica Domnului Prodromiţa, icoană a darurilor, strălucind inimile credincioşilor!

 

CONDACUL 4

 

Minunea zugrăvirii sfintei Tale icoane a umplut de bucurie inimile părinţilor Nifon şi Nectarie, iar cuvintele mitropolitului Calinic au pecetluit înfricoşătoarea minune, pe care şi noi o lăudăm în cântări de: Aliluia!

 

ICOSUL 4

 

După descoperirea minunii, poporul cel însetat de mântuire a alergat la sfântă icoana Ta, adăpându-se din izvorul minunilor revărsat cu bogăţie prin mijlocirea Ta către Izvorul milostivirii; iar noi, întru adâncul păcatelor fiind căzuţi, te rugăm să ne fii nouă Scară către Adevăr, ca dintru adâncul inimii să-Ţi cântăm :

 

Bucură-te, că ai strălucit minuni poporului din întunericul necazurilor;

Bucură-te, că ai mângâiat sufletele cele întristate;

Bucură-te, izvor dulce curgător al Înţelepciunii;

Bucură-te, văl ce acoperi neputinţele noastre;

Bucură-te, vas de aur al darurilor îngereşti;

Bucură-te, că ne adăpi cu dulceaţa iubirii dumnezeieşti;

Bucură-te, că stingi focul patimilor cu suflarea iubirii Tale;

Bucură-te, că ne porţi deasupra mării păcatelor;

Bucură-te, că prin Tine ne-am învrednicit de mila dumnezeiască;

Bucură-te, că ştergi cu roua rugăciunii Tale păcatele noastre;

Bucură-te, că ne povăţuieşti spre zborul mântuirii;

Bucură-te, că umpli vistieria inimii de înţelepciune;

Bucură-te, Maica Domnului Prodromiţa, icoană a darurilor, strălucind inimile credincioşilor!

 

CONDACUL 5

 

În călătoria Ta spre muntele Athos fost-ai întâmpinată de popor mult cu gânduri de evlavie, pe care le-ai răsplătit dăruind tuturor acoperământul milostivirii Tale, ca neîncetat să cânte Făcătorului vieţii: Aliluia!

 

ICOSUL 5

 

Înfricoşatu-s-au toţi când au auzit de minunea salvării evreicei pe care sluga cea vicleană voia s-o spânzure, ca şi de trecerea ei la dreapta credinţă; pentru aceasta Te rugăm să păzeşti şi mintea noastră de omorârea prin gândurile cele rele, ca întorcându-ne la lumina cuvintelor dumnezeieşti să-Ţi aducem roade de rugăciune culese din grădina inimii întru lumina Duhului:

 

Bucură-te, că ai înviat sufletul evreicei prin minunea salvării trupului ;

Bucură-te, că ai auzit rugăciunea ei smerită;

Bucură-te, că nu Ţi-ai întors faţa milostivă de la durerea ei;

Bucură-te, că pe toţi îi cercetezi cu iubirea Ta de oameni;

Bucură-te, că îngrădeşti inimile noastre cu stâlpii gândurilor credinţei;

Bucură-te, că ridici de la noi povara necazurilor;

Bucură-te, că arăţi faţă milostivă la judecată robilor Tăi;

Bucură-te, că pe Judecătorul Cel Drept Îl câştigi nouă cu a Ta rugăciune;

Bucură-te, că surpi gândurile noastre rele cu a Ta mijlocire;

Bucură-te, că ridici din adâncul greşelilor pe cei căzuţi;

Bucură-te, că ne izbăveşti din primejdii cumplite;

Bucură-te, fulger al iubirii ce loveşti pe vrăjmaşii noştri nevăzuţi;

Bucură-te, Maica Domnului Prodromiţa, icoană a darurilor, strălucind inimile credincioşilor!

 

CONDACUL 6

 

Cu vălul întristării s-a acoperit femeia cea bolnavă, ce voia a se îndulci de chipul frumuseţii Tale zugrăvit în icoană, dar primind dorirea ei cea bună i-ai întărit paşii ca să Te întâmpine şi ai tămăduit-o desăvârşit, ca întru tresăltare îngerească să-Ţi cânte Ţie: Aliluia !

 

ICOSUL 6

 

Zugravul cel străin de mărturisirea minunii Tale semăna în popor necredinţă, dar cu privirea Ta mustrătoare ai tăiat spinii înşelăciunii din ogorul inimii sale, iar el s-a învrednicit a-Ţi aduce flori de laude ca acestea :

 

Bucură-te, că spre închinare smerită ne povăţuieşti ;

Bucură-te, că ai izgonit gândurile necredinţei din inimi;

Bucură-te, că ne faci părtaşi darurilor Tale;

Bucură-te, că aşezi pe toţi la masa rugăciunii;

Bucură-te, că sfinţeşti cu rugăciunea jertfelnicul inimii noastre;

Bucură-te, că ai zugrăvit în inimile noastre virtuţile dumnezeieşti;

Bucură-te, că dai lumina înţelepciunii celor întunecaţi la minte;

Bucură-te, că mustri spre îndreptare pe cei împietriţi cu inima;

Bucură-te, toiag al rugăciunii ce atingi inimile smerite;

Bucură-te, sălaş al minunilor prea înalte;

Bucură-te, că ne povăţuieşti pe muntele rugăciunii;

Bucură-te, scară cerească ce ne sui la slava netrecătoare;

Bucură-te, Maica Domnului Prodromiţa, icoană a darurilor, strălucind inimile credincioşilor!

 

CONDACUL 7

 

Schimonahul Inochentie, cel ce era cuprins de focul bolii, căzut-a cu credinţă înaintea Ta, şi rugându-se să-l izbăveşti de focul cel veşnic a trecut cu pace la cele de sus, cântând milostivirii Tale neîmpuţinate şi aducând jertfe de rugăciuni ca acestea: Aliluia!

 

ICOSUL 7

 

Nu l-ai lepădat de la izvorul milostivirii Tale nici pe monahul Serghie, cel ce alunecase în neascultare, ci i-ai dăruit lui iarăşi auz şi i-ai deschis urechile inimii, ca întru smerită ascultare de povăţuitorul duhovnicesc să-Ţi împletească laude ca acestea :

 

Bucură-te, că ne întăreşti pe căile ascultării ;

Bucură-te, că ai îndreptat pe monahul cel căzut;

Bucură-te, că ai prefăcut mânia Stăpânului întru milostivire;

Bucură-te, că dai dulce cântare auzului inimii noastre;

Bucură-te, icoană împodobită cu strălucirea tuturor darurilor;

Bucură-te, că ridici din moarte sufletele cele rănite prin păcat;

Bucură-te, că ne pui înainte cartea ascultării de povăţuitorii văzuţi;

Bucură-te, că prin rugăciunea Ta întăreşti casa inimilor noastre întru ascultare;

Bucură-te, că reverşi tuturor râuri de binecuvântare;

Bucură-te, că ne păzeşti de mânia vrăjmaşului;

Bucură-te, foc al iubirii ce aprinzi candela inimilor noastre;

Bucură-te, că ne dăruieşti lumina înţelepciunii;

Bucură-te, Maica Domnului Prodromiţa, icoană a darurilor, strălucind inimile credincioşilor!

 

CONDACUL 8

 

Flăcările focului s-au ruşinat a cuprinde icoana Ta de care se înspăimântează şi cetele îngereşti, când focul a mistuit biserica din lemn în care se afla o icoană zugrăvită după izvodul celei prin minuni lucrate; dar noi Te rugăm să aprinzi gândurile noastre cu focul iubirii dumnezeieşti, ca să aducem asemenea serafimilor cântări de laudă: Aliluia!

 

ICOSUL 8

 

Din marea înşelăciunii pescuit-ai pe cei ce se îndoiau de minunile icoanei Tale şi din belşug ai dat peşte monahilor la praznicul Tău; dar noi, cei ce flămânzim de înţelepciunea dumnezeiască, zăcând în adâncul fărădelegilor noastre Te rugăm să ne întinzi mâna Ta cea tare şi să aşezi pe cerul minţii noastre stele de gânduri luminoase ca acestea:

 

Bucură-te, binecuvântarea praznicului minunat ;

Bucură-te, că hrăneşti inimile cu mana înţelepciunii;

Bucură-te, că Te îngrijeşti şi de hrana noastră trupească;

Bucură-te, că pe toţi pescuieşti din adâncul înşelăciunii;

Bucură-te, undiţă a Duhului ce ne scoţi din marea păcatelor;

Bucură-te, corabie ce ne poartă la limanul mântuirii;

Bucură-te, că în mâinile Tale iei cârma minţii noastre;

Bucură-te, că cetatea inimilor o păzeşti de săgeţile gândurilor rele ;

Bucură-te, că îngrădeşti cu pacea dumnezeiască minţile noastre ;

Bucură-te, că alungi de la noi viforul ispitelor;

Bucură-te, vistierie de minuni nedeşertată;

Bucură-te, oglinda înţelegerilor de taină;

Bucură-te, Maica Domnului Prodromiţa, icoană a darurilor, strălucind inimile credincioşilor!

 

CONDACUL 9

 

Căutat-ai cu privire milostivă de maică şi spre meşterul ce se ostenea în schitul Tău şi fusese apucat de un duh necurat, izgonind de la el toată răutatea, ca totdeauna să-Ţi aducă cu mulţumire cântarea de: Aliluia!

 

ICOSUL 9

 

La praznicul Tău cel luminat îndulceşti privirile credincioşilor cu strălucirea frumuseţii Tale şi umpli de mireasma înţelepciunii mintea celor ce se sârguiesc să înnoiască icoana sufletelor lor spre asemănare dumnezeiască prin raze de cuvinte ca acestea:

 

Bucură-te, că mângâi inimile cele curate cu raza rugăciunii;

Bucură-te, că zugrăveşti în suflete icoana Înţelepciunii;

Bucură-te, pod ce ne porţi spre sălaşul milei dumnezeieşti;

Bucură-te, că luminezi inimile celor ce te cinstesc;

Bucură-te, că îndulceşti mintea noastră cu roadele înţelepciunii;

Bucură-te, nor ce revarsă ploaia darurilor dumnezeieşti;

Bucură-te, cunună a slavei celei negrăite;

Bucură-te, că dai mână de ajutor celor ce se ostenesc spre mântuire ;

Bucură-te, că ne descoperi icoana frumuseţii desăvârşirii;

Bucură-te, liman binecuvântat al celor binecredincioşi;

Bucură-te, candelă ce luminezi mintea noastră la rugăciune;

Bucură-te, că adâncul inimii îl umpli cu apa minunilor;

Bucură-te, Maica Domnului Prodromiţa, icoană a darurilor, strălucind inimile credincioşilor!

 

CONDACUL 10

 

Necuprins de ochii omeneşti este adâncul minunilor Tale, dar măcar că nu s-au scris toate, părinţii ce te-au purtat spre Athos au lăudat darurile Tale prin care ai strălucit lumina bucuriei în inimile credincioşilor ce cântau Domnului pentru Tine : Aliluia !

 

ICOSUL 10

 

Prin minune ai mustrat pe învăţătorul cel lipsit de roadele credinţei şi aprinzând în sufletul său focul evlaviei celei adevărate i-ai plecat gândul a-Ţi cânta Ţie, Maicii Învăţătorului nostru şi Călăuzitoarei tuturor, pe cărarea mântuirii, aşa:

 

Bucură-te, că ne înveţi adevărata închinare;

Bucură-te, că ne împodobeşti cu gânduri smerite;

Bucură-te, că mustri cu blândeţe spre înţelepţire;

Bucură-te, că alungi de la noi norul patimilor;

Bucură-te, scânteie a înţelepciunii cereşti;

Bucură-te, că aprinzi în inimi focul rugăciunii;

Bucură-te, cămară a darurilor dumnezeieşti;

Bucură-te, că ne dăruieşti aripile rugăciunii;

Bucură-te, că ne trimiţi îngeri spre povăţuire;

Bucură-te, că luminezi cămara inimilor cu înţelepciunea;

Bucură-te, chimval al cântărilor dumnezeieşti;

Bucură-te, că alungi de la noi săgeţile ispitelor;

Bucură-te, Maica Domnului Prodromiţa, icoană a darurilor, strălucind inimile credincioşilor!

 

CONDACUL 11

 

Monahii schitului Prodromu, ce neîncetat Îţi slujesc în rugăciune şi află grabnică slobozire de norii cei grei ai necazurilor înaintea icoanei Tale, Îţi cântă într-un glas împreună cu noi, căci Tu ne uneşti pe toţi întru rugăciune, ca să aducem Domnului jertfa cântării de: Aliluia!

 

ICOSUL 11

 

Voit-ai Milostivă, a acoperi şi schitul Darvari, ca şi cu un veşmânt cu rugăciunile Tale de toată tulburarea viforului ispitelor şi ai dăruit tuturor mângâiere prin icoana Ta Prodromiţa; către aceasta privind cu evlavie, închipuim şi în sufletul nostru icoana dragostei către Tine, zugrăvindu-o prin darul Tău cu penelul credinţei întru minunile Tale şi întru lumina înţelepciunii Duhului:

 

Bucură-te, că ne aşezi paşii pe cărarea dragostei;

Bucură-te, că ne ajuţi a-ţi aduce jertfa rugăciunii;

Bucură-te, că aprinzi în inimi făclia credinţei;

Bucură-te, că în schitul Darvari toate le rânduieşti spre mântuire;

Bucură-te, că eşti iconoama înţeleaptă a mănăstirilor ;

Bucură-te, că pe toţi cei ce trec pragul schitului îi întâmpini cu binecuvântare cerească;

Bucură-te, că alungi de la noi potopul grijilor lumeşti;

Bucură-te, că la limanul păcii ne aduci sub acoperământul rugăciunii;

Bucură-te, că eşti blândă ascultătoare a necazurilor inimii noastre ;

Bucură-te, că reverşi mângâierea untdelemnului milostivirii ;

Bucură-te, că nu laşi pe nimeni să plece neîntărit întru nădejde;

Bucură-te, că pe toţi îi cercetezi în mijlocul furtunii necazurilor;

Bucură-te, Maica Domnului Prodromiţa, icoană a darurilor, strălucind inimile credincioşilor!

 

CONDACUL 12

 

La prăznuirea icoanei Tale, pe toţi ne-ai adunat din toate laturile pământului, făcându-Te nouă Scară a rugăciunii, ca urcând cu gând smerit treptele inimii, să înălţăm Ziditorului cântarea de: Aliluia!

 

ICOSUL 12

 

Cu ce cuvinte vrednice vom împleti Ţie cununi de mulţumire, căci în orice ceas ne-ai întâmpinat cu dragoste, făcându-Te tuturor Înaintemergătoare pe calea mântuirii şi tămăduind pe toţi de neputinţele cele sufleteşti şi trupeşti? Nu ne pricepem a Te lăuda după vrednicie, dar străluceşte asupra noastră lumina darului Tău, ca să-Ţi cântăm cu umilinţă unele ca acestea:

 

Bucură-te, icoană a laudelor îngereşti ;

Bucură-te, că tai legăturile durerilor trupeşti;

Bucură-te, lumina ce ne povăţuieşte la Adevăr;

Bucură-te, acoperământ sfinţit al rugăciunii;

Bucură-te, că risipeşti norii întristării;

Bucură-te, scară cerească purtând treptele tuturor virtuţilor;

Bucură-te, oglindă a slavei Treimii ;

Bucură-te, chip ce dăruieşte raze de minuni cereşti;

Bucură-te, că ne întăreşti în lupta cea duhovnicească;

Bucură-te, rouă cerească ce stingi văpaia patimilor;

Bucură-te, ploaie dumnezeiască ce umple adâncul inimilor cu înţelepciune;

Bucură-te, imn al slavei scris pe tăbliţa inimii cu condeiul Duhului;

Bucură-te, Maica Domnului Prodromiţa, icoană a darurilor, strălucind inimile credincioşilor!

 

CONDACUL 13

 

O, Maică a Domnului, Prodromiţa, Ceea ce ne-ai dăruit nouă icoana Ta prin minune dumnezeiască zugrăvită ca uşă spre intrarea în cămara minunilor tale celor multe, nu trece cu vederea acum pe robii Tăi, cei ce se primejduiesc pe marea ispitelor, ci Însăţi ca o Înaintemergătoare apucă cârma minţii noastre şi ne călăuzeşte la limanul Adevărului, ca să cântăm Stăpânului cu mulţumire : Aliluia!

 

(de trei ori, apoi Icosul 1 și Condacul 1)

 

RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI PRODROMIŢA

 

O, Împărăteasă Prealăudată a îngerilor şi Acoperământul milostivirii neamului omenesc, Maică a Domnului, Ceea Ce întru minunată icoana Ta ne-ai dăruit nouă chipul frumuseţii Tale, nu-Ţi întoarce nici acum faţa Ta de la robii Tăi cei cu gândurile plecate spre cele pământeşti. Cu cheia rugăciunii Tale descuie-ne uşa milostivirii Fiului Tău şi ne primeşte şi pe noi, nevrednicii, în cămara cea de nuntă a Înţelepciunii, ca împreună cu îngerii să-Ţi aducem jertfa laudelor dumnezeieşti.

Pe mine, cel nepriceput întru cuvânt şi străin de tainele rugăciunii, care port în călătoria mea prin deşertul patimilor povara sufletului sărăcit de roua evlaviei şi de tăria credinţei, cu milostivirea Ta mă cercetează. Ca Una Ce vezi de aproape slava cea preaînaltă a Treimii şi primeşti cununile laudelor din mâinile îngerilor, pleacă-Ţi blânda privire pe care ai închipuit-o în icoana Ta şi ai dăruit-o nouă spre mângâiere în necazuri. Vezi rănile sufletelor noastre Preacurată, vezi că untdelemnul pocăinţei ne lipseşte şi pururea cădem în prăpastia păcatelor. Vezi inima noastră tulburată de gândurile cele rele şi cu fulgerul rugăciunii Tale goneşte de la noi toată neînţelepciunea. Ridică mintea noastră din adâncul patimilor şi-i arată întru lumina Duhului pe Cuvântul Cel născut din Mintea Cea dintâi.

 

Iată, eu, cel lipsit de evlavie şi cumplit rănit de fiarele păcatelor mele, plec genunchii inimii mele înaintea Ta şi Te rog ca să îmi ierţi îndrăzneala întru nepricepere şi Însăţi să zugrăveşti în sufletul meu icoana tainelor Tale. Cu dumnezeiasca Ta înţelepciune închipuie şi în icoana cea părăsită a inimii mele chipul celor trei virtuţi, credinţa, nădejdea şi dragostea, spre asemănarea Treimii. Mută dorirea mea cea stricată de la cele pământeşti spre cele cereşti şi cu focul râvnei după Adevăr aprinde inima mea cea de prea mult timp adormită în somnul păcatului. Împacă viaţa mea Stăpână, cu bogăţia rugăciunilor Tale aduse la tronul Treimii şi în locul neputinţei mele de a mă ruga adu untdelemnul milostivirii Tale.

Osteneala iconarului Iordache ai primit şi l-ai făcut pe el părtaş minunii Tale mai presus de cuget. Pe mine, cel neînţelept, mă primeşte sub acoperământul milei Tale şi măcar că nu ştiu a-Ţi zugrăvi icoana laudelor cereşti ca mulţumire pentru mijlocirea Ta înaintea Domnului, nu mă lipsi pe mine de darurile Tale neîmpuţinate. Ajuns-au în urechile Tale, Fecioară, glasul rugăciunii evreicei ce simţea apropierea morţii şi ai scăpat-o pe ea din prăpastia pierzării. Ba încă şi uşile dreptei credinţe i-ai deschis, ca să se facă ea biserică a Duhului Sfânt, lăudându-Te pe Tine, Biserica slavei dumnezeieşti. Pe mine, cel ce deşi am fost binecuvântat cu darul dreptei credinţe, însumi îmi gătesc spânzurare cu legătura fărădelegilor mele, trage-mă din groapa pierzării, întinzându-mi scara rugăciunii Tale. Mustrat-ai pe învăţătorul cel întunecat de necredinţă, dar vai, cât mă ruşinez eu, care de prea multe ori am mâniat bunătatea Ta prin tulburarea din puţinătatea credinţei şi prin neluarea aminte la păzirea chipului curat al evlaviei. Cerut-a învăţătorul acela să vină icoana la el, dar te-ai împotrivit mândriei lui, însă eu cu nevrednicie stau în sfânt locaşul Tău, find pustiit de nădejde, credinţă, evlavie, frică şi dragostea cea după Dumnezeu. Întoarce-Ţi faţa Ta de maică şi spre mine şi fă să învieze şi în sufletul meu credinţa cea tare întru milostivirea Ta.

 

Sfârşit binecuvântat cu pace ai dăruit robului Tău, schimonahul Inochentie, ca să arăţi că pe robii Tăi, cei ce cu credinţă Îţi slujesc până la apusul vieţii lor nu îi laşi în mâinile vrăjmaşilor nevăzuţi. Pe mine, smochinul cel neroditor, care nici o roadă de credinţă nu am adus Ţie, fiind eu uscat de seceta patimilor, îndură-Te iar şi mă stropeşte cu ploaia rugăciunilor Tale, ca să aduc rod însutit de fapte bune şi să iau din mâna Ta prin mila Cuvântului cununa vieţii celei veşnice.

Pe monahul Serghie, cel ce se prăbuşise în prăpastia neascultării, cu starea Ta de faţă înaintea Cuvântului l-ai ridicat şi i-ai dăruit iarăşi auzul cel pierdut, ca să ia aminte la glasul Evangheliei lui Hristos şi cu îngerii să-Ţi aducă Ţie totdeauna jertfa laudelor cereşti. Pe mine, cel ce în toate zilele vieţii mele am mers pe cărările neascultării de părinţii cei duhovniceşti şi adesea am căzut în groapa deznădăjduirii, mă înţelepţeşte la ascultarea de Fiul Tău, ca să moştenesc şi eu, nevrednicul, partea celor mântuiţi.

Pe cel ce se îndoia de minunile revărsate prin icoana Ta l-ai îndreptat cu blândeţe prin bogăţia peştelui dăruit la praznicul Tău. Însăţi, ca o Milostivă, adu la masa inimii noastre ca hrană bogată mai ales în ziua prăznuirii icoanei Tale înţelegerile cele dumnezeieşti, care luminează sufletul şi alungă toată negura patimilor.

 

Potoleşte viforul necazurilor pornite asupra noastră cu grabnica Ta rugăciune şi întru ispite ne soleşte răbdare. Schitul Darvari minunat s-a împodobit cu icoana Ta, care ca o legătură a iubirii păzeşte unitatea între nevoitorii ei. Înaintea icoanei Tale toţi plecăm genunchii inimii şi căzând înaintea ei cu umilinţă cerem să se depărteze de la noi toată tulburarea vrăjmaşului, ca pacea Mântuitorului nostru să odihnească pururea în sufletele noastre. Deci, ca Una Ce ai fost dăruită de Însuşi Cuvântul şi Fiul lui Dumnezeu spre păzirea obştii acesteia, împacă-ne pe noi toţi, cei greşiţi, iarăşi cu Cel pe Care în pântecele Tău L-ai purtat ca pe un scaun al slavei. Ca la o iconoamă a tuturor darurilor Duhului la Tine alergăm în necazurile şi întristările noastre şi Te rugăm să mângâi inimile noastre cu vestirea izbăvirii, ca una Ce ai luat în auzul Tău glasul Arhanghelului, dezlegând blestemul cel pus asupra noastră prin glasul lui Dumnezeu. Înaintea icoanei Tale aducem lacrimile noastre cele de umilinţă şi suspinurile inimilor noastre de la privirea feţei Tale nu le tăinuim. Căci pe Tine Te ştim Maică Milostivă a Cuvântului şi pururea Apărătoare a noastră a credincioşilor, celor gârboviţi de prea multe păcate. Ştim mulţimea nelegiuirilor noastre cu care am mâniat bunătatea cea multă a Ziditorului, ştim nevrednicia noastră, dar încă mai ştim că milostivirea Ta este neasemănată şi nu este păcat ca să Te împiedice pe Tine a ne zidi nouă iarăşi podul împăcării noastre cu Dumnezeu.

Caută cu milă, Împărăteasă Prealăudată, Care stai pe scaunul slavei şi primeşti cununile laudelor îngereşti, şi spre obştea schitului acestuia şi ca o iconoamă înţeleaptă rânduieşte toate spre mântuirea tuturor, căci în mâinile Tale s-a dat cârma mântuirii obştii acesteia, ca pe toţi să-i primeşti cu bunăvoinţă în cămările cereşti.

 

Celor ce îşi pleacă genunchii sufletelor şi ai trupurilor înaintea icoanei Tale celei de minuni izvorâtoare, cerând grabnică izbăvire din adâncul necazurilor, le răsplăteşte cu bogatele Tale daruri, ca ieşind neruşinaţi din biserica Ta să ne facem şi noi mărturisitori ai minunilor Tale, strigând: Bucură-Te, Împărăteasă a Luminii, Care prin arătarea strălucitului Tău chip în icoana Ta ai voit să ne chemi pe noi cu glasul cel tainic al Duhului la lucrarea cea duhovnicească, spre a preface inimile noastre stricate de păcat în icoane ce oglindesc slava Treimii.

 

Încercare de Acatist: Mihaela Bratu (trimisă pe adresa redacției)

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
R
DOAMNE AJUTA D-NA MIRELA <br /> DORESC SA SHTIU ,UNDE POT CITI ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI FEODOROVSKAIA ,PTR ORCE BOLI ,. RAU ...?<br /> SCRIU PESTE TOT CA S-A CITIT ACEST ACATIST , DAR NU IL GASESC .<br /> DOAMNE AJUTA , SANATATE , RODICA REGGIO EMILIA , ITALIA (am defectziune la leptop , nu pot intra pe adresa de e-mail )
Répondre
M
Daca nu il gasiti, inseamna ca nu s-a tradus in limba romana, ci e doar in limba rusa. La fel ca si alte acatiste pe care nu le gasiti in spatiul online romanesc.