Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Propunere de Acatist: al Sfantului Grigorie Palama, 14 noiembrie

3686944565_667e2d2bfb.jpgPROPUNERE DE ACATIST: Acatistul Sfântului Grigorie Palama
(14 noiembrie)

CONDACUL 1

Rănit fiind de sabia multor patimi şi cu mintea în adâncul răutăţii, cum mă voi ridica eu, nepriceputul, ca să împodobesc masa cea duhovnicească a rugăciunii la prăznuirea ta ? Însă, alergând către izvorul milei dumnezeieşti şi lăsându-mă purtat întru adierile rugăciunilor tale, Părinte Grigorie, cânt Stăpânului îngerilor pentru tine: Aliluia !

 

ICOSUL 1

Ca pe un Tabor înţelegător privind rugăciunea, te-ai suit împreună cu Hristos pe vârful doririlor duhovniceşti şi ţi-ai îmbrăcat sufletul întru lumină, dăruind razele înţelepciunii dumnezeieşti celor ce strigă către tine cu evlavie:

Bucură-te, munte sfinţit de paşii rugăciunii;

Bucură-te, vultur al înălţimilor nepătrunse de minte;

Bucură-te, vestitorule al tainelor Treimii;

Bucură-te, trâmbiţă insuflată de Duhul;

Bucură-te, ocean sfinţit al darurilor cereşti;

Bucură-te, candelă pururea aprinsă a rugăciunii;

Bucură-te, făclie gânditoare a Luminii;

Bucură-te, vistierie bogată de minuni;

Bucură-te, Tabor sfinţit prin urcuşul rugăciunii;

Bucură-te, oglindă a vederilor duhovniceşti;

Bucură-te, soare al înţelepciunii Soarelui dreptăţii;

Bucură-te, scară sfinţită de paşii gândurilor îngereşti;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Grigorie, oglinda vieţuirii îngereşti a iubitorilor de rugăciune !

 

CONDACUL 2

Toată dorirea pământească ai lepădat şi ca un vultur umbrit de dorul rugăciunii ai zburat către Athosul cel iubit, pentru ca asemenea îngerilor să străluceşti întru cântări neîncetate de: Aliluia !

 

ICOSUL 2

Mănăstirea Vatoped şi-a deschis braţele părinteşti ca să te primească pe tine, fiul cel iubit al Tatălui care călătoreai pe căile Duhului în căutarea Cuvântului, pe Care roagă-L să-mi deschidă şi mie porţile iertării dumnezeieşti, ca să te laud pe tine cu vrednicie aşa:

Bucură-te, armă luminată a rugăciunii puternice;

Bucură-te, stâlp de foc călăuzitor al poporului;

Bucură-te, corabie plină de comorile Înţelepciunii;

Bucură-te, vas de aur al mirului Cuvântului;

Bucură-te, cărare sfinţită de paşii rugăciunii;

Bucură-te, palat luminat al slavei cereşti;

Bucură-te, odihna gândului istovit de căutări;

Bucură-te, luminătorul cel tainic al monahilor;

Bucură-te, limba dulce cuvântătoare a teologilor;

Bucură-te, rază vestitoare a tainelor Treimii;

Bucură-te, icoană a pocăinţei luminătoare;

Bucură-te, întoarcerea celor rătăciţi la Hristos;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Grigorie, oglinda vieţuirii îngereşti a iubitorilor de rugăciune !

 

CONDACUL 3

Cetele călugărilor te-au primit cu bucurie pe tine, cel plin de focul râvnei dumnezeieşti, care râvneai a ajunge asemenea serafimilor la înălţimea cântărilor de: Aliluia !

 

ICOSUL 3

Ucenicul cel iubit al Domnului, Sfântul Ioan Teologul, în vis arătându-ţi-se, ţi-a făgăduit că te va acoperi cu aripile rugăciunilor sale pe cărarea cea duhovnicească spre a ajunge Părinte, la înălţimea vieţuirii îngereşti şi a te învrednici a primi din nevrednicele noastre guri cântări de laudă ca acestea:

Bucură-te, prieten iubit al Apostolului iubirii;

Bucură-te, făclie luminând întunericul neştiinţei;

Bucură-te, înfrumător pe căile evlaviei;

Bucură-te, inimă sfinţită ca jertfelnic al rugăciunii;

Bucură-te, râu preacurat al curgerilor înţelepciunii;

Bucură-te, adânc nepătruns al înţelegerilor tainice ale Duhului;

Bucură-te, smereniei netulburată de valurile ispitelor;

Bucură-te, rugător neîncetat către Izvorul luminii;

Bucură-te, acoperământ de aur al credincioşilor întru ispite;

Bucură-te, că pustiul patimilor ai trecut cu înţelepciune;

Bucură-te, cel întrarmat cu sabia rugăciunii;

Bucură-te, că de ocrotirea ucenicului iubit te-ai învrednicit;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Grigorie, oglinda vieţuirii îngereşti a iubitorilor de rugăciune !

 

CONDACUL 4

Meşteşugul rugăciunii neîncetate ai deprins de la stareţul tău şi pară de foc te-ai făcut, arzând toată cugetarea pământească a minţii în flăcările gândurilor de: Aliluia !

 

ICOSUL 4

Rugăciunea neîncetată a inimii luându-o însoţitoare nedespărţită pe calea desăvârşirii, ai trecut prin pustiul ispitelor netulburat şi ai ajuns către Culmea doririlor, Care te-a încununat pentru nevoinţele tale cu laude ca acestea:

Bucură-te, adânc pătrunzător al adâncurilor rugăciunii;

Bucură-te, învăţător iscusit pe calea pocăinţei;

Bucură-te, izvor al cuvintelor Vieţii;

Bucură-te, povăţuitorul tuturor pe calea Adevărului;

Bucură-te, limpede cugetare celor smeriţi;

Bucură-te, candelă nestinsă a virtuţilor;

Bucură-te, următor al şoaptelor Duhului;

Bucură-te, cercetătorul celor din nevoi;

Bucură-te, adânc mare de cugetări înalte;

Bucură-te, făclie a înţelepciunii îngereşti;

Bucură-te, a cuvioşilor podoabă preacinstită;

Bucură-te, luminătorul celor rătăciţi în pustia patimilor ;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Grigorie, oglinda vieţuirii îngereşti a iubitorilor de rugăciune !

 

CONDACUL 5

Inima ta ca un ceas deprinsese bătăile rugăciunii neîncetate prin care ţi se vesteau şi apropierea ceasului morţii trupeşti, ca să slăveşti în viaţa veşnică pe Ziditorul neîncetat cu cântări de: Aliluia !

 

ICOSUL 5

Valurile tulburărilor vremii te-au aruncat pe ţărmul Tesalonicului, unde împletind viaţa pustnicească încununată de rugăciunea neîncetată cu petrecerea în mijlocul turmei însetate de cuvinte mântuitoare te-ai arătat liman de mântuire multor suflete, împreună cu care te cinstim şi noi cu evlavie aşa:

Bucură-te, pom binecuvântat cu roadele virtuţilor;

Bucură-te, mireasma înţelepciunii de sus;

Bucură-te, floarea cea rară a pustiei;

Bucură-te, hrana cea tare a celor înduhovniciţi;

Bucură-te, izvorul înţelepciunii celor însetaţi de desăvârşire;

Bucură-te, cartea cea sfinţită a cugetărilor îngereşti;

Bucură-te, oglindă preacurată a tainelor Treimii;

Bucură-te, vasul cel sfinţit al darurilor Duhului;

Bucură-te, munte împodobit cu izvoarele virtuţilor;

Bucură-te, palat al întâlnirilor dumnezeieşti;

Bucură-te, viteaz biruitor al vicleşugurilor vrăjmaşului;

Bucură-te, poartă de scăpare a celor prigoniţi;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Grigorie, oglinda vieţuirii îngereşti a iubitorilor de rugăciune !

 

CONDACUL 6

Cu săgeţile cuvintelor tale ai doborât toată rătăcirea lui Varlaam şi ai lăsat Bisericii ca moştenire triadele în apărarea Sfinţilor isihaştri, împreună cu care te mărim şi noi, cântând Stăpânului tuturor: Aliluia !

 

ICOSUL 6

La sinod ai ruşinat pe Varlaam şi ai vădit ereziile lui cele ce ameninţau pacea şi buna rânduială a Bisericii, plecând gândurile tuturor a te mări pe tine cu cântări ca acestea:

Bucură-te, carte a dogmelor Adevărului;

Bucură-te, învăţătorul cel înţelept al poporului;

Bucură-te, a Bisericii vistierie de înţelepciune;

Bucură-te, cunună sfinţită a înţelegerilor înalte;

Bucură-te, mintea cea luminată a Minţii Celei Dintâi;

Bucură-te, toiagul înţelepciunii celor rătăciţi;

Bucură-te, seafim înfricoşător întru slujirea rugăciunii;

Bucură-te, pacea cea dorită a Bisericii;

Bucură-te, ochiul cel văzător al adâncurilor Duhului;

Bucură-te, ascultător înţelept al tainelor Adevărului;

Bucură-te, masă îngerească a iubitorilor de înţelepciune;

Bucură-te, arătătorule al adevărurilor Vieţii;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Grigorie, oglinda vieţuirii îngereşti a iubitorilor de rugăciune !

 

CONDACUL 7

Îndrăzneala cea plină de răutate a lui Achindin ai vădit, arătându-te zid nebiruit întru apărare părinţilor isihaşti, cu care petreci acum întru înălţimile cereşti cântând Domnului: Aliluia !

 

ICOSUL 7

În temniţă ai fost închis Sfinte Grigorie, tu, cel ce din temniţa patimilor te-ai eliberat prin ostenelile rugăciunii neîncetate, dar Hristos a pătimit împreună cu tine şi ţi-a făgăduit a moşteni lărgimea Raiului, pentru care te cinstim aşa:

Bucură-te, că temniţa ai luminat cu rugăciunea;

Bucură-te, porumbel văzător al înălţimilor duhovniceşti;

Bucură-te, căci aripile Duhului ai luat de la Hristos;

Bucură-te, că sufletul se desfăta pe pajiştea Înţelepciunii;

Bucură-te, izvor nesecat de înţelegeri cereşti;

Bucură-te, împreună vorbitorule cu strălucitul Gură de Aur;

Bucură-te, cu Părinţii pustiei rugătorule;

Bucură-te, cu marele Antonie văzător de cele înalte;

Bucură-te, că ai băut cu dor paharul pătimirii;

Bucură-te, că te-ai unit desăvârşit cu Hristos prin legătura rugăciunii;

Bucură-te, că ai smuls din inimă spinii patimilor;

Bucură-te, cer împodobit cu gânduri dumnezeieşti;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Grigorie, oglinda vieţuirii îngereşti a iubitorilor de rugăciune !

 

CONDACUL 8

Fericit cu adevărat ai fost, căci te-ai numărat împreună cu cei prigoniţi pentru dreptate, iar acum întinzi mână de ajutor celor tulburaţi de ispitele vrăjmaşului, ca să cânte ei cu bucurie împreună cu tine: Aliluia !

 

ICOSUL 8

La cinstea de arhiepiscop al Tesalonicului ai fost ridicat prin voia Domnului şi ai adăpat turma ta din izvoarele înţelepciunii Cuvântului, dăruind picături de rugăciune celor ce te cinstesc aşa:

Bucură-te, a Tesalonicului podoabă prea strălucită;

Bucură-te, acoperământul de rugăciune al cetăţii;

Bucură-te, că veşmântul arhieresc l-ai împodobit cu virtuţile;

Bucură-te, povăţuitor al turmei către izvoarele Adevărului;

Bucură-te, că ai împodobit bisericile inimilor cu dumnezeieşti cuvinte;

Bucură-te, că te-ai făcut cale către Hristos păstoriţilor tăi;

Bucură-te, că te-ai jertfit cu dragoste pentru cei încredinţaţi;

Bucură-te, că pe cerul inimii tale a strălucit Soarele dreptăţii;

Bucură-te, că ai umbrit gândurile cu lumina virtuţilor tale;

Bucură-te, vistierie preasfinţită a darurilor cereşti;

Bucură-te, foc ce mistuie toată înţelegerea deşartă;

Bucură-te, că slujeşti cu serafimii Celui de pe scaunul heruvimilor;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Grigorie, oglinda vieţuirii îngereşti a iubitorilor de rugăciune !

 

CONDACUL 9

În mâinile turcilor ai căzut, dar propovăduind cu timp şi fără timp tuturor cuvintele Vieţii, priveai cu ochii minţii către Cel Ce este slujit neîncetat de cetele îngereşti cu cântări de : Aliluia !

 

ICOSUL 9

Minuni mari a lucrat Domnul prin tine celor apăsaţi de boală, iar acum noi, cei cuprinşi din toate părţile de dureri sufleteşti şi trupeşti, alergăm la acoperământul rugăciunii tale strigându-ţi cu evlavie:

Bucură-te, că darul facerii de minuni luat-ai de la Hristos;

Bucură-te, mângâierea celor chinuiţi de boală;

Bucură-te, întărirea celor istoviţi de dureri;

Bucură-te, doctorul cel milostiv al celor încercaţi de boli;

Bucură-te, risipirea întunericului minţilor;

Bucură-te, limba de foc a înţelepciunii Duhului;

Bucură-te, văzătorule al luminii nepătrunse;

Bucură-te, tâlcuitorule al tainelor ascunse minţii omeneşti;

Bucură-te, stingerea văpăii ispitelor;

Bucură-te, îndrumător pe căile despătimirii;

Bucură-te, păzitor cu deadinsul al fecioriei ;

Bucură-te, cununa cântărilor îngereşti;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Grigorie, oglinda vieţuirii îngereşti a iubitorilor de rugăciune !

 

CONDACUL 10

Mai înainte de adormirea ta, cel ce a îmbrăcat Biserica cu podoabele cele de aur ale cuvintelor sale, te-a chemat spre înălţimi ca să cânţi neîncetat Domnului: Aliluia !

 

ICOSUL 10

Ca o comoară strălucind în vistieria Bisericii, îmbogăţeşti duhovniceşte pe cei ce te cinstesc pe tine şi aprinzi râvna credincioşilor a alerga cu credinţă pe cărarea rugăciunii neîncetate a lui Iisus, pe care slăvindu-l, te mărim pe tine cu cântări de laudă ca acestea:

Bucură-te, tunet cu putere al teologiei;

Bucură-te, izvor limpede al rugăciunii;

Bucură-te, toiagul înţelepciunii celor orbiţi de păcate;

Bucură-te, glasul pocăinţei celor rătăciţi;

Bucură-te, cămară de taină a rugăciunii;

Bucură-te, îndrumător spre unirea cu Hristos prin rugăciune;

Bucură-te, lumina celor din întunericul neştiinţei;

Bucură-te, făclia cea dorită a înţelepciunii preoţilor;

Bucură-te, a monahilor îndrumător pe muntele pocăinţei;

Bucură-te, deschizătorul uşilor rugăciunii;

Bucură-te, piatră a virtuţilor ascuţită pe Piatra Hristos;

Bucură-te, al Scripturilor adânc pătrunzătorule;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Grigorie, oglinda vieţuirii îngereşti a iubitorilor de rugăciune !

 

CONDACUL 11

De multele griji fiind eu biruit şi cu săgeata păcatului rănindu-mă, alerg la mijlocirea ta, ca să întraripezi mintea mea iarăşi către zborul ceresc al celor ce cântă neîncetat Domnului: Aliluia !

 

ICOSUL 11

Cu smerita cugetare ca şi cu o armură te-ai îmbrăcat şi cu coiful înţelepciunii te-ai împodobit, rănind cu sabia rugăciunii tale neîncetate pe vrăjmaşii nevăzuţi, de a căror mânie păzeşte Sfinte, pe cei ce te cinstesc pe tine aşa:

Bucură-te, icoana teologilor de Duhul insuflaţi;

Bucură-te, adâncul cugetărilor dumnezeieşti;

Bucură-te, cununa sfinţită a ierarhilor;

Bucură-te, izvorul nesecat al dogmelor;

Bucură-te, muntele neclintit al Adevărului;

Bucură-te, crinul cel tainic al miresmelor Raiului;

Bucură-te, limpede cugetare celor tulburaţi;

Bucură-te, întoarcerea celor rătăciţi în pământul mântuirii;

Bucură-te, trâmbiţă ce trezeşte din somnul patimilor;

Bucură-te, făclie a Duhului arzând gândurile necurate;

Bucură-te, înger pământesc strălucit de lumina Treimii;

Bucură-te, pocăinţa celor cufundaţi în păcate;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Grigorie, oglinda vieţuirii îngereşti a iubitorilor de rugăciune !

 

CONDACUL 12

Ca un pom lângă izvorul înţelepciunii ai fost sădit şi ai adus rod însutit de virtuţi Celui Ce pe pământ S-a arătat ca Un Pom al mântuirii Ce hrăneşte pe cei ce s-au izbăvit de lăcomia lui Adam, cântându-i Lui: Aliluia !

 

ICOSUL 12

Ca un teolog ai ajuns marginile înţelepciunii, ca un ierarh ai păzit Biserica de toate tulburările ereziilor, iar ca un părinte al isihasmului ai rugăciunea neîncetată, cu care dobândeşte pentru noi izbăvire din robia patimilor, ca să alergăm pe scara laudelor dumnezeieşti cântându-ţi :

Bucură-te, lauda cea neîncetată a ierarhilor;

Bucură-te, lumina povăţuitoare a isihaştilor;

Bucură-te, a pustnicilor sfântă dorire de desăvârşire;

Bucură-te, mângâierea celor cuprinşi de întristare;

Bucură-te, risipirea sfaturilor viclene;

Bucură-te, bogăţia nerăpită a săracilor;

Bucură-te, tămăduirea grabnică a bolnavilor;

Bucură-te, luminarea celor din întunericul patimilor;

Bucură-te, oglinda smeritei cugetări;

Bucură-te, candelă a isihiei;

Bucură-te, poartă sfinţită a rugăciunii;

Bucură-te, vistieria necheltuită a preoţilor;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Grigorie, oglinda vieţuirii îngereşti a iubitorilor de rugăciune !

 

CONDACUL 13

O, Sfinte Părinte Ierarhe Grigorie, cununa cea luminoasă a ierahilor şi înţelepciunea rugătorilor, muntele cel sfinţit al tainelor unirii cu Hristos, nu înceta a ne pomeni pe noi înaintea Celui Neapropiat, ca apropiindu-ne de izvorul pocăinţei să cântăm pururea Domnului : Aliluia ! (de trei ori)


Apoi Icosul I și Condacul I

 

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IERARH GRIGORIE PALAMA

 

Ca cel ce eşti trâmbiţă preasfinţită a Duhului, deschide cu puterea rugăciunii uşa inimii mele şi luminează-mi cămara sufletului cu dumnezeieştile cuvinte, ca să pornesc eu cu toată dorirea cea bună în căutarea Adevărului pe căile strâmte, dar pricinuitoare de viaţă, ale rugăciunii. Mintea mea cea adormită în somnul păcatelor o trezeşte cu glasul Cuvântului şi-mi dă mie întărire a urca muntele pătimirilor cu înţelepciune, călcând peste toate ispitele prin care potrivnicul caută să mă tragă în groapa deznădăjduirii.

 

O, Sfinte Ierarhe Grigorie, făclia cea nestinsă a rugăciunii, păzeşte şi candela inimii mele de viforul ispitelor, ca să nu ajung eu iarăşi întru întunericul patimilor. Cu adevărat prin focul multor prigoniri ai fost trecut, dar şi mai mult te-ai înălţat ca un serafim aprins de focul iubirii dumnezeieşti către Cel Ce trimite focul Duhului ca să curăţească pajiştile inimilor de toate neghinele patimilor. Pe Acesta, roagă-l fericite, să ardă toată cugetarea cea pământească a minţii mele, izbăvindu-mă de arderea focul ispitelor şi de aruncarea în focul cel veşnic.

 

Întăreşte Biserica lui Hristos prin ale tale mijlociri, depărtând viforul mult erezii şi povăţuind minţile credincioşilor către cunoaşterea adevărului dumnezeiesc. Fii spijinitor nebiruit monahilor în pustiul mântuirii şi pe noi pe toţi prin contemplarea icoanei vieţii tale ne arată mai râvnitori spre rugăciune şi spre mărturisirea Adevărului, ca să aducem cu mulţumire şi slavă Treimii Celei de viaţă Făcătoare în veci. Amin.

 

Propunere de Acatist: Mihaela Bratu

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
D
Intéressant cet article, merci pour le partage
Répondre