Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Propunere: Acatistul Intrarii in Biserica a Maicii Domnului, 21 noiembrie

5032797510_5f4dd52e8e.jpg 

ACATISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ

A MAICII DOMNULUI

(21 noiembrie)

 


CONDACUL 1

 

Veniţi să aprindem făcliile gândurilor noastre cu focul râvnei şi dragostei pentru Rugul Cel nemistuit al Focului veşnic, pentru Oglinda frumuseţii nevăzute a Treimii şi Palatul Cel de aur aşezat pe vârfurile de gând ale munţilor cereşti, pentru Pururea Fecioara Maria şi Maica Vieţii, şi la înălţimi îngereşti purtându-ne mintea ce s-a ostenit pe scara smereniei, să cântăm cu mulţumire Ziditorului: Aliluia!

 

ICOSUL 1

 

Rodul rugăciunii stăruitoare a drepţilor este adus ca jertfă curată în templul Domnului şi primit spre binecuvântare în mâinile arhiereşti, mai înainte arătând venirea Arhiereului Celui Mare; acest rod minunat al Sfinţilor se găteşte a aduce rugăciune neîncetată pentru mântuirea lumii împreună cu cetele îngereşti, învrednicindu-se a primi din gurile noastre de lut laude ca acestea:

 

Bucură-te, cununa rugăciunii părinţilor tăi preacinstiţi;

Bucură-te, cartea întru care s-au scris slovele mântuirii;

Bucură-te, jertfa cea preacurată a neamului omenesc;

Bucură-te, plinirea rugăciunii stăruitoare a drepţilor;

Bucură-te, aşteptarea cea cu suspin a întregii zidiri;

Bucură-te, cerul cel senin gătit Soarelui dreptăţii;

Bucură-te, spicul cel bogat plin de roadele rugăciunii;

Bucură-te, floarea cea aleasă a tuturor miresmelor virtuţilor;

Bucură-te, cămara slavei celei neapuse a Împăratului ceresc;

Bucură-te, oglinda veşnicelor taine ale Luminii;

Bucură-te, icoana nezugrăvită de mână omenească a frumuseţii Tatălui;

Bucură-te, palatul cel plin de veselia cântărilor îngereşti;

Bucură-te, Pruncă dumnezeiască şi Sălaşul preacurat gătit spre sălăşluirea Pruncului Iisus Hristos!

 

CONDACUL 2

 

Ca un soare înfrumuseţat cu razele tuturor darurilor străluceşte Prunca Cea cerească şi merge în templu, ca să aducă lumii pe Soarele dreptăţii, Care veseleşte cerul inimilor curate cu razele cântărilor de: Aliluia!

 

ICOSUL 2

 

Porţile templului se deschid larg, ca să primească pe Cea Care cu cheia rugăciunii Sale ne deschide nouă porţile Raiului şi în braţele arhiereului Zaharia este purtată Cea Care ca o Maică poartă în braţe pe Cel Ce cu mâna Sa a zidit pământul şi primeşte din nevrednicele mâini omeneşti scrieri de laude ca acestea pentru Cartea Cuvântului:

 

Bucură-te, poartă a Înţelepciunii zidită pe pământ;

Bucură-te, că ne deschizi uşile iertării Stăpânului;

Bucură-te, mâini pururea ridicate la rugăciune;

Bucură-te, că pe cei rătăciţi îi aduci în cămara Cuvântului;

Bucură-te, că opreşti valurile mâniei dumnezeieşti;

Bucură-te, soare neapus al rugăciunii pentru lume;

Bucură-te, mare a milostivirii înecând nevrednicia noastră;

Bucură-te, că în braţe ai purtat Comoara mântuirii lumii;

Bucură-te, carte nescrisă de mână omenească;

Bucură-te, taină înfricoşătoare privirii îngereşti;

Bucură-te, bucuria de mântuire a proorocului Zaharia;

Bucură-te, sfeşnic al Luminii purtat de mâinile arhiereşti;

Bucură-te, Pruncă dumnezeiască şi Sălaşul preacurat gătit spre sălăşluirea Pruncului Iisus Hristos!

 

CONDACUL 3

 

Să deschidem uşa inimii spre primirea bucuriei mai presus de bucurie, căci Cea ieşită din pântecele legat cu întristarea binecuvântare revarsă celor ce-I cântă Stăpânului: Aliluia!

 

ICOSUL 3

 

Toate cetele fecioarelor cu făclii în mâini întâmpină pe Făclia Cea înţelegătoare a Treimii, pe Fecioara Cea Preacurată, şi cu focul dragostei Ei îşi aprind făcliile gândurilor spre a aduce cu îngerii într-un glas cântare de laudă aşa:

 

Bucură-te, făclia cea nestinsă ce risipeşte întunericul lumii;

Bucură-te, poarta cea nedeschisă de gând a Luminii;

Bucură-te, bucuria cea negrăită a maicilor celor credincioase;

Bucură-te, podoaba înţelepciunii fecioarelor;

Bucură-te, cântecul cel neauzit al inimilor smerite;

Bucură-te, cartea Împărăţiei înfricoşătoare şi ochilor îngereşti;

Bucură-te, muntele cel neumblat al rugătorilor;

Bucură-te, biserica cea preasfinţită a Cuvântului;

Bucură-te, minunea mai presus de minune a îngerilor;

Bucură-te, cortul cel sfinţit al Adevărului;

Bucură-te, via cea mult roditoare a darurilor Duhului;

Bucură-te, porumbiţa cunoscătoare a tainelor rugăciunii;

Bucură-te, Pruncă dumnezeiască şi Sălaşul preacurat gătit spre sălăşluirea Pruncului Iisus Hristos!

 

CONDACUL 4

 

Sfântul Ioachim se veseleşte, căci nu mai este defăimat în templul Domnului, ci însuşi cu veselie şi cu dragoste vine să aducă Jertfa Cea fără prihană spre iertarea şi mântuirea lumii în cântări de: Aliluia!

 

 

ICOSUL 4

 

Cu ochi prooroceşti văzut-a slăvitul David cele mai înainte însemnate despre Tine în gândul dumnezeiesc şi cu măriri Te-a împodobit spre bucuria celor ce Te cinstesc aşa:

 

Bucură-te, psaltire înţelegătoare a înţelepciunii de sus;

Bucură-te, palatul cel zidit din pietrele virtuţilor;

Bucură-te, proorocia cea luminată a împăratului David;

Bucură-te, patul cel preacurat al lui Solomon;

Bucură-te, uşa tainelor dumnezeieşti nedescuiată de Iezechiel;

Bucură-te, rugul cel înfricoşător descoperit lui Moise;

Bucură-te, lâna purtătoare a Ploii cereşti vestite de Ghedeon;

Bucură-te, scara ce ne suie la înălţimi cereşti;

Bucură-te, muntele sfânt întru care a strălucit slava Treimii;

Bucură-te, fântâna adâncă nepătrunsă nici de gând îngeresc;

Bucură-te, zidul de apărare nebiruit al neamului omenesc;

Bucură-te, lumina cea dorită de vederea proorocilor;

Bucură-te, Pruncă dumnezeiască şi Sălaşul preacurat gătit spre sălăşluirea pruncului Hristos!

 

CONDACUL 5

 

Îngerii înconjoară Palatul Cel mişcător al Celui neclintit întru iubirea de oameni şi se minunează de curăţia desăvârşită a Fecioarei, ca şi de darul petrecerii Ei în Sfânta sfintelor, spre a cânta neîncetat Ziditorului: Aliluia!

 

ICOSUL 5

 

Râurile întristării Anei au secat cu darul lui Dumnezeu şi bucurie a rodit în inima ei de maică, pentru că merge să aducă la templu Darul dobândit întru ostenelile lacrimilor, Care a secat întristarea Evei, învrednicindu-se de laude ca acestea:

 

Bucură-te, rodul bucuriei dezlegând toată întristarea;

Bucură-te, carte a rugăciunii nesfârşite;

Bucură-te, hotarul neajuns al desăvârşirii;

Bucură-te, templul înţelegător zidit în pământ smerit;

Bucură-te, făclia bucuriei Anei celei întristate;

Bucură-te, sălaşul preasfinţit al tainelor fecioriei;

Bucură-te, cea hrănită cu mana înţelepciunii;

Bucură-te, glasul cel dulce al cântărilor îngereşti;

Bucură-te, icoana rugăciunii desăvârşite;

Bucură-te, cununa frumuseţii celor cu suflet fecioresc;

Bucură-te, lauda cea zugrăvită de glasuri îngereşti;

Bucură-te, cartea întru care S-a odihnit Cuvântul nescris;

Bucură-te, Pruncă dumnezeiască şi Sălaşul preacurat gătit spre sălăşluirea Pruncului Iisus Hristos!

 

CONDACUL 6

 

Toate marginile lumii dănţuiesc, căci Prunca Cea Preacurată cu paşi însufleţiţi de dumnezeiescul dor merge către templul Celui Ce pe scara smereniei Ei Se pogoară la cei ce aşteaptă cu suspinuri întru întunericul păcatelor pe Lumina Cea veşnică, neîncetat cântându-I: Aliluia!

 

ICOSUL 6

 

Uşa prin care trece doar Cuvântul intră astăzi pe uşa templului cu pas hotărât şi cu cheia rugăciunii Ei deschide toate vistieriile milei dumnezeieşti, ca să fie primiţi pe uşa iertării cei ce O laudă cu cântări ca acestea:

 

Bucură-te, uşa mântuirii neamului omenesc;

Bucură-te, că ne primeşti în cămările cereşti;

Bucură-te, că ne deschizi uşa bunăvoinţei Stăpânului;

Bucură-te, uşă prin care a trecut Cel Nevăzut;

Bucură-te, că ai încuiat uşa întristării Evei;

Bucură-te, că ai mijlocit scoaterea lui Adam din temniţa morţii;

Bucură-te, uşa bucuriei cetelor îngereşti;

Bucură-te, că robilor Tăi le deschizi uşa înţelepciunii;

Bucură-te, că ne primeşti în cămara Mirelui Hristos;

Bucură-te, că ne întâmpini pe treptele nevoinţelor duhovniceşti;

Bucură-te, altar întru care a intrat Împăratul vieţii;

Bucură-te, uşa pocăinţei celor deznădăjduiţi;

Bucură-te, Pruncă dumnezeiască şi Sălaşul preacurat gătit spre sălăşluirea Pruncului Iisus Hristos!

 

 CONDACUL 7

 

Fecioarele cu veselie în alaiul Fecioarei călătoresc, privind cu dragoste către Icoana cea mai luminată a fecioriei şi Vasul tuturor virtuţilor, pe Care îngerii o înconjoară strigând Treimii: Aliluia!

 

ICOSUL 7

 

Ascultă Fiică, glasul Părintelui Ceresc şi, lăsând pe părinţii Tăi, vino să fi hrănită din mâna îngerului, ca să urci grabnic scara desăvârşirii, ajungând mai presus de toate cetele îngereşti, care Te încununează cu măriri ca acestea:

 

Bucură-te, căci ai alergat ca o căprioară spre izvorul dragostei dumnezeieşti;

Bucură-te, cununa iubirii Părintelui ceresc;

Bucură-te, că ţi-ai deschis cămara sufletului spre primirea Ziditorului;

Bucură-te, că ai răspuns fără aşteptare chemării dumnezeieşti;

Bucură-te, scară a înţelepciunii ce ne suie în cămările cereşti;

Bucură-te, că ţi-ai hrănit sufletul cu înţelegerile îngereşti;

Bucură-te, râvnă nestinsă pentru slujirea Cuvântului;

Bucură-te, că ai înfricoşat pe serafimi cu focul iubirii dumnezeieşti;

Bucură-te, că s-au mirat heruvimii de înălţimea cugetării Tale;

Bucură-te, adânc nepătruns de înţelegere dumnezeiască;

Bucură-te, armonie desăvârşită a cântărilor îngereşti;

Bucură-te, ploaie binecuvântată a înţelepciunii;

Bucură-te, Pruncă dumnezeiască şi Sălaşul preacurat gătit spre sălăşluirea Pruncului Iisus Hristos!

 

CONDACUL 8

 

Biserica Cea dorită a Cuvântului merge în templul Domnului, ca să slujească zi şi noapte Celui slăvit de puterile cereşti şi să aducă pentru toată zidirea jertfa cântării de: Aliluia!

 

ICOSUL 8

 

Porumbiţa Cea înţelegătoare cu aripile dragostei dumnezeieşti zboară spre templul Domnului minunând pe îngeri, care sub aripile rugăciunilor lor O păzesc, cântându-i aşa:

 

Bucură-te, zbor al desăvârşirii neajuns nici de cetele îngereşti;

Bucură-te, porumbiţă vestind încetarea potopului întristării;

Bucură-te, Împărăteasă slujită neîncetat de glasurile îngereşti;

Bucură-te, că ne acoperi cu aripile rugăciunilor Tale;

Bucură-te, că întru înălţimile Taborului înţelegător petreci;

Bucură-te, că odihneşti în inima Ta taina Treimii;

Bucură-te, frumuseţe nezugrăvită în icoana cuvintelor;

Bucură-te, zbor îngeresc pe culmile înţelepciunii;

Bucură-te, vas primitor al manei îngereşti;

Bucură-te, oglindă a vederilor dumnezeieşti;

Bucură-te, imn al înţelegerilor celor mai înalte;

Bucură-te, rază a înălţimilor neajunse de gând omenesc;

Bucură-te, Pruncă dumnezeiască şi Sălaşul preacurat gătit spre sălăşluirea Pruncului Iisus Hristos!

 

CONDACUL 9

 

Hora fecioarelor Te înconjoară, căci eşti cu adevărat Rodul Cel mai curat al neamului omenesc, adus spre mântuirea tuturor, fiind primită de Stăpânul iubitor de oameni în cântări îngereşti de: Aliluia!

 

ICOSUL 9

 

În casa Domnului ca un măslin roditor este sădită Prunca Cea nevinovată, ca să umple de milă prin rugăciunile Ei tot neamul omenesc şi să şteargă neascultarea lui Adam; acesta din pom a gustat, nepăzind porunca Celui Ce a arătat-O pe Fecioară Pom al Raiului acoperind greşeala celui dintâi zidit care O laudă aşa:

 

Bucură-te, lumina rugăciunii ce a pătruns şi în adâncul iadului;

Bucură-te, căci cu focul rugăciunii Tale ai scos pe toţi din focul cel veşnic;

Bucură-te, bucuria binecuvântată ce a risipit blestemul întristării Evei;

Bucură-te, dezlegarea celor din temniţele osândirii;

Bucură-te, comoara bucuriei aşteptată în suspinuri de rugăciune;

Bucură-te, auzirea de către Ziditorul a tânguirii celor ferecaţi în iad;

Bucură-te, raiul cel gătit pe pământ spre primirea Cuvântului;

Bucură-te, nădejdea bucuriei proorocilor;

Bucură-te, rispirea şiragului suspinurilor Evei;

Bucură-te, bucuria neţărmuită a maicilor evlavioase;

Bucură-te, comoara înţelepciunii drepţilor;

Bucură-te, lumina cea neapusă a neamului omenesc;

Bucură-te, Pruncă dumnezeiască şi Sălaşul preacurat gătit spre sălăşluirea Pruncului Iisus Hristos!

 

CONDACUL 10

 

La vârsta de trei ani ai fost dusă în templul Treimii, Preafericită, ca să începi drumul desăvârşirii şi să fii înălţată prin smerenie ca o făclie veşnic aprinsă înaintea tronului ceresc, spre luminarea şi mântuirea lumii care într-un glas aduce pentru Tine Ziditorului cântarea de: Aliluia!

 

ICOSUL 10


Astăzi făgăduinţa drepţilor Tăi părinţi este plinită, Ioachim saltă de bucurie şi Ana cu gânduri iubitoare de maică Te înconjoară, căci numai Tu singură pentru curăţia desăvârşită a sufletului Tău şi pentru păstrarea nestinsă a făcliei rugăciunii în cămara inimii Te-ai învrednicit a primi de la îngeri glasuri de laudă ca acestea:

 

Bucură-te, plinirea făgăduinţei celei mântuitoare;

Bucură-te, porumbiţă cuvântătoare de taine cereşti;

Bucură-te, lumina  bucuriei drepţilor Tăi părinţi;

Bucură-te, binecuvântarea preadorită a lumii;

Bucură-te, făclia gânditoare a înţelepciunii de sus;

Bucură-te, adiere a miresmelor tainice ale Duhului;

Bucură-te, frumuseţea preaînaltă a cuvântătorilor de Dumnezeu;

Bucură-te, cununa laudelor îngereşti celor izvorâtoare de lumină;

Bucură-te, templul cel luminat al darurilor Stăpânului;

Bucură-te, chivotul cel înţelegător al Treimii;

Bucură-te, făclia cea nestinsă a dorului dumnezeiesc;

Bucură-te, scara cea înţelegătoare a tainelor îngereşti;

Bucură-te, Pruncă dumnezeiască şi Sălaşul preacurat gătit spre sălăşluirea Pruncului Iisus Hristos!

 
 

CONDACUL 11

 

Îngerii şi oamenii laolaltă cu bucurie prăznuiesc intrarea în templul Domnului a Făcliei nestinse a rugăciunii prin Care toată lumea se va lumina, aducând Ea pe pământ pe Focul Cel veşnic, pe Care îngerii cu înţelegătoare guri de foc Îl laudă cu cântări de: Aliluia!

 

ICOSUL 11

 

Soarele cel încununat cu razele virtuţilor, dreptul Ioachim, şi luna cea blândă a înţelepciunii de sus, fericita Ana, întâlnindu-se în rugăciune în zorii mântuirii au adus Rod binecuvântat pe Cea Care pe pământ a pogorât cu razele rugăciunii Ei pe Soarele îngeresc Cel veşnic, Care Se arată în noaptea acestei lumi veghind ca o lună pe cei ce călătoresc spre răsăritul vieţii veşnice în cântări ca acestea:

 

Bucură-te, rodul binecuvântat al rugăciunii drepţilor;

Bucură-te, lumină răsărită în lumina virtuţilor părinteşti;

Bucură-te, soare sfinţitor al lumii întunecate de patimi;

Bucură-te, rază neapusă a rugăciunii stăruitoare;

Bucură-te, plinirea gândurilor prooroceşti;

Bucură-te, cununa cântărilor fecioarelor înţelepte;

Bucură-te, vasul cel tainic al mirului înţelepciunii îngereşti;

Bucură-te, comoara nădejdii prea dorite a Anei;

Bucură-te, dezlegarea blestemului întristării lui Ioachim;

Bucură-te, sfeşnic prea luminător al lumii înnegurate de păcat;

Bucură-te, nădejdea bucuriei maicilor celor virtuoase;

Bucură-te, bucurie desăvârşită a cetelor îngereşti;

Bucură-te, Pruncă dumnezeiască şi Sălaşul preacurat gătit spre sălăşluirea Pruncului Iisus Hristos!

 

CONDACUL 12

 

Ca o stea ai călătorit, Preafericită, către templul Domnului, ca să fii cămară Celui Ce în peşteră Se naşte din preacurat pântecele Tău, povăţuindu-ne pe noi prin steaua gândului dumnezeiesc a cânta cu îngerii: Aliluia!

 

ICOSUL 12

 

Măritul prooroc Zaharia văzând înfricoşat întru descoperirea Duhului cele rânduite despre Tine, ca pe o făclie cu sfială Te-a luat în braţele sale şi Te-a aşezat în Sfânta Sfintelor, ca să luminezi toată lumea îngerească şi omenească, cu strălucirea curăţiei Tale desăvârşite, pentru care Împăratul Te-a ales cămară a Sa vrednică de măriri ca acestea:

 

Bucură-te, plinirea proorociei celei mai înalte;

Bucură-te, rugăciune răspunzând gândului dumnezeiesc;

Bucură-te, cămară luminată de făclia virtuţilor;

Bucură-te, scară prin care aflăm unirea cu Ziditorul;

Bucură-te, Pruncă prea binecuvântată de glasul inimii arhierelui Zaharia;

Bucură-te, bucurie împărtăşită întregului neam omenesc;

Bucură-te, lumină prin care s-a risipit întunericul osândirii;

Bucură-te, casă îngerească sfinţită cu mirul rugăciunii neîncetate;

Bucură-te, harfă îngerească aşezată în templu spre îndulcirea auzului Stăpânului;

Bucură-te, cununa bucuriei drepţilor Tăi părinţi;

Bucură-te, limanul binecuvântat al doritorilor de feciorie;

Bucură-te, lumină zugrăvită în icoana minţii văzătoare de cele înalte;

Bucură-te, Pruncă dumnezeiască şi Sălaşul preacurat gătit spre sălăşluirea Pruncului Iisus Hristos!

 

 

CONDACUL 13

 

O, Pruncă Prealăudată şi Palatul Cel veselitor al tuturor darurilor Cuvântului, ca Una Ce ai luat în urechile inimii Tale glasul Părintelui Ceresc şi Ţi-ai întors faţa dinspre bucuriile lumii, auzi şi suspinurile inimii noastre, şi înnoind casa cea surpată de patimi a sufletului nostru, arată-ne temple luminate de razele Duhului întru care să strălucească neîncetat razele cântărilor de: Aliluia!  

(de trei ori)

 

Apoi Icosul 1 și Condacul 1.

 

RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI

 

O, Preacurată, Preafericită Stăpână, bucuria negrăită a cetelor îngereşti şi cununa milostivirii spre care aleargă neamul omenesc, ca Una Ce singură stăpâneşti înălţimile cele neajunse de gând ale slavei dumnezeieşti, iar de pământ nu Te depărtezi cu neîncetata rugăciune, auzi suspinurile inimii robilor Tăi şi potoleşte întristarea sufletelor noastre.

Ca pe O Mireasă alaiul fecioarelor cu făclii în mână Te-au condus către templul Domnului, pe Tine, Făclia înţelegătoare a veşnicei Lumini. Aprinde Preacurată, şi în inimile noastre focul rugăciunii care să mistuie toate gândurile cele deşarte şi să ne strălucească lumina înţelepciunii. Gătită fiind a urca treptele tuturor virtuţilor cu puterea Harului dumnezeiesc, ai intrat în Biserica Stăpânului fiind întâmpinată de dreptul Prooroc Zaharia. Întinde-ne mână de ajutor şi nouă pentru a urca toate treptele despătimirii şi a ne înfăţişa lui Hristos-Dumnezeu vase curate şi folositoare spre toată trebuinţa duhovnicească.


Îngerii foarte s-au minunat când arhiereul Zaharia ca pe un sfeşnic Te-a aşezat în Sfânta sfintelor în aşteptarea Făcliei vieţii veşnice. Luminează şi cămara inimii noastre cu razele gândurilor dumnezeieşti, ca să ne curăţim haina sufletului în lacrimile pocăinţei şi să ne facem sfeşnice primitoare ale făcliilor înţelegerilor îngereşti ale iubirii Cuvântului.

Drepţii Tăi părinţi cu evlavie şi cu bucurie Te-au adus pe Tine, lumina bucuriei lor, în casa Domnului, ca să uiţi casa părintească şi să găteşti lumii spre odihnă cu pietrele rugăciunilor Tale cămări de taină în Împărăţia cea de sus. Deschide-ne Preacurată, uşa milostivirii, nouă, celor ce prin păcat ne-am depărtat de Dumnezeu, ca să intrăm în cămara Mirelui Hristos şi ca nişte slugi netrebnice stând la picioarele Lui să ascultăm cuvintele cele dumnezeieşti. Dăruieşte-ne încă şi putere spre plinirea voii Stăpânului, ca să ne învrednicim a fi număraţi în cămara cea de nuntă împreună cu aleşii Săi.


Îngerii cu teamă şi cu bucurie în jurul Tău dănţuiau, minunându-se cum ar putea să se atingă cu aripile rugăciunii lor de Tine, Cămara însufleţită în care avea să Se odihnească Împăratul vieţii. În priveliştea ochilor îngereşti străluceai Tu, Pruncă dumnezeiască, Cea rânduită a fi mai presus de măriţii heruvimi şi de înfricoşătorii serafimi. Taina cea minunată a aşternut tăcere şi peste minţile îngereşti şi nepricepându-se mai mult Ţie Îţi aduceau laude după vrednicie. Din mâna Arhanghelului Gavriil ai primit mana cuvintelor înţelepciunii, care-Ţi luminau mintea prin primirea valurilor de înţelegeri dumnezeieşti. Prin minunata lucrare a rugăciunii văzătoare de taine cereşti Te-ai gătit ca o Sfinţită a cuprinde deplin în braţele sufletului Tău pe Cel Ce Se odihnea în sânurile Tatălui. Străină ai fost de atingerea vreunui gând de necurăţie şi Cel Preacurat întru Tine Şi-a aflat odihnă mai mult decât în orice loc de pe pământ.

 

Pentru aceasta, cu ce cuvânt vom îndrăzni noi, nevrednicii, a ne apropia de înălţimea vieţuirii Tale cu totul nematerialnice, măcar că în trup petreceai pe pământ ? Iată, în locul cuvintelor dumnezeieşti noi dăm sufletului ca hrană neîncetată gândurile cele de multe feluri răsărite din lucrarea plină de răutate a patimilor. La poveţele îngerilor păzitori nu plecăm urechile inimilor noastre, însă ne grăbim totdeauna a pune în faptă gândurile de răutate insuflate de vrăjmaş. Ochiul inimii noastre nicidecum nu voieşte a privi spre faptele duhovniceşti şi mintea cea uscată de arşiţa patimilor nu o stropim cu gândurile rugăciunii, ci o lăsăm să hoinărească şi să cadă roabă vrăjmaşilor nevăzuţi. Haina sufletului nostru e pururea plină de toată necurăţia cea din păcat, în timp ce Tu, Prealăudată, ai ţesut din însuşi preacurat trupul Tău haină Celui Nevăzut, ca să Se arate lumii Dumnezeu şi Om.

Ca O Cămară dumnezeiască Te-ai gătit umplându-te de tămâia rugăciunii de laudă şi Rai înţelegător Te-ai arătat prin lucrarea neîncetată cu gânduri smerite a pământului virtuţilor. Arată-ne şi pe noi iubitori ai înţelepciunii celei de sus, stropind sufletul nostru însetat de mântuire cu picăturile rugăciunii Tale.


Nepricepându-ne nici măcar a Te lăuda ca Arhanghelul şi fiind cu totul biruiţi de neputinţa noastră, îndrăznim a ne apropia de Tine şi, ştiindu-Te Maică multmilostivă, cerem să depărtezi de la noi toate gândurile răutăţii şi să ne arăţi şi pe noi biserici vii ale Treimii întru care să strălucească totdeauna cântările laudelor îngereşti. Amin. 

 

Propunere de Acatist: Mihaela Bratu

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article