Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Noul Testament povestit pentru copii - Sfaturi pentru batrani si tineri

 

Noul Testament povestit pentru copii

Sfanta-Treime.JPG

  prof. Religie Mirela Şova

Noul Testament povestit şi cu explicaţii

pentru copii - prof. Religie Mirela Şova


 

Sfaturi pentru bătrâni şi tineri


Iar tu, Tit, învaţă pe bătrâni să fie cinstiţi, cu mintea întreagă, cu credinţă sănătoasă, cu dragoste şi răbdare, pregătiţi pentru sfârşit.

Bătrânele să fie, de asemenea, cu bună cuviinţă în înfăţişare, să nu vorbească pe alţii de rău, să nu bea vin mult, să înveţe de bine. Ele să îndemne pe cele tinere, cu înţelepciune, să-şi iubească bărbaţii şi copiii, să fie cumpătate, curate, gospodine, bune, supuse bărbaţilor lor.

Iar pe cei tineri sfătuieşte-i să fie cumpătaţi.

Să aşteptăm toţi fericita nădejde şi arătarea măririi lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

(Tit II, 1-15)

 

Credinţa şi faptele bune


Fraţii mei, să nu cântăriţi oamenii după înfăţişare. Dacă va intra în adunarea voastră un om cu inele de aur pe degete şi cu haină strălucită, voi îl veţi pune să stea la loc de cinste. Iar dacă va intra şi un sărac, cu haina murdară, îl veţi lăsa în picioare sau să stea pe jos. În felul acesta voi aţi făcut deosebire între unul şi altul, cu viclenie.

Căci Dumnezeu a ales pe cei ce sunt săraci în ochii lumii, dar bogaţi în credinţă şi i-a făcut moştenitori ai împărăţiei cerurilor. Iar voi aţi necinstit pe cel sărac!... Pe când bogaţii vă târăsc pe voi prin judecăţi...

Aveţi grijă, fraţii mei: nu aveţi nevoie numai de credinţă, ci şi de fapte bune. Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana zilnică, iar un creştin le-ar spune: „Mergeţi în pace, încălziţi-vă şi vă săturaţi!”, fără să le dea nimic, care ar fi folosul?

Aşa este şi cu credinţa: dacă nu are fapte, e moartă.

Tu crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci. Dar şi demonii cred şi se cutremură. Vrei să înţelegi, omule fără minte, că credinţa fără fapte este moartă? Precum trupul fără suflet este mort, astfel şi credinţa fără de fapte este moartă.

(Iacov II, 1-26)

 

Podoaba femeii


Femeilor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri cu înţelepciune. Astfel ca ei să fie câştigaţi de purtarea voastră, chiar dacă nu se supun cuvântului auzit. De aceea, să aveţi o viaţă curată şi plină de sfială.

Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele din aur şi hainele scumpe, ci să fie inima voastră, pe care să o umpleţi cu podoaba netrecătoare a blândeţii. Acest lucru e de mare preţ în faţa lui Dumnezeu.

(I Petru III, 1-4)

 

Îndemnuri de urmare a lui Hristos


Cel ce vrea să vadă zile bune în viaţa sa, să-şi oprească limba de la rău şi de la viclenie, să se ferească de rău şi să facă binele. Să caute pacea şi să o urmeze. Căci ochii Domnului privesc la cei drepţi şi urechile Lui ascultă rugăciunile lor. Şi Domnul stă împotriva celor ce fac rele.

Dacă sunteţi plini de dorinţa de bine, cine vă va face rău? Chiar dacă veţi şi pătimi pentru dreptate, veţi fi fericiţi. Să nu aveţi frică de cei ce vă fac rău.

Să-L aveţi pe Domnul Hristos în inimile voastre şi să fiţi mereu gata să-L mărturisiţi, cu blândeţe şi cu frică, având cuget curat. Aşa cei ce vă grăiesc de rău vor fi ruşinaţi.

Căci e mai bine, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, să pătimiţi făcând cele bune, decât cele rele. Pentru că şi Hristos a suferit o dată moartea pentru păcatele noastre – El, Cel drept, pentru cei nedrepţi. Aşa că El a fost omorât cu trupul, dar cu duhul S-a coborât la cei închişi (în iad). Şi Hristos a înviat, S-a suit la cer şi este de-a dreapta lui Dumnezeu. Lui I se supun îngerii din ceruri.

(I Petru III, 10-22)

 

Despre înnoirea lumii


Iubiţilor, trebuie să ştiţi că în zilele cele de Apoi vor veni batjocoritori care îşi vor face poftele şi vor zice: „Oare mai vine Acela (Iisus)? Că toate rămân cum sunt, de la începutul lumii.”

Ei uită că demult lumea a pierit înecată de potop, după care a renăscut, şi că e păstrată pentru focul din ziua Judecăţii, când vor pieri cei necredincioşi.

Să mai ştiţi, iubiţilor, că o singură zi este înaintea lui Dumnezeu ca o mie de ani şi o mie de ani ca o zi. Aşa că Domnul nu întârzie să-Şi împlinească făgăduinţa; El va veni. Hristos nu e în întârziere, ci rabdă îndelung, ca să nu piară cineva, ci toţi să aibă timp de pocăinţă.

Iar ziua Domnului va veni pe neaşteptate. Atunci stelele vor arde, ca şi pământul, ca şi cerul, ca şi cele de pe pământ.

Aşa că duceţi viaţă sfântă, aşteptând şi grăbind venirea zilei Domnului. Căci noi ştim că El ne va da ceruri noi şi pământ nou, în care locuieşte dreptatea.

Îndelunga-răbdare a Domnului consideraţi-o drept mântuire. Deci păziţi-vă, creşteţi în har şi cunoaşteţi tot mai mult pe Domnul nostru şi Mântuitorul Iisus Hristos.

A Lui este slava şi acum, şi în ziua de Apoi! Amin!

(II Petru III, 1-18)

 

Despre antihrişti


Copii, este ceasul de pe urmă şi s-au arătat mulţi antihrişti. De aici înţelegem că este ceasul de pe urmă.

Aceştia au ieşit dintre noi, dar nu erau de-ai noştri. De aceea au ieşit de la noi. Antihrist este cel mincinos, care tăgăduieşte că Iisus este Hristosul, Unsul lui Dumnezeu. El tăgăduieşte şi pe Tatăl, şi pe Fiul. Căci cel care spune că nu există Fiul, nu are nici pe Tatăl.

Făgăduinţa Domnului este viaţa veşnică.

Voi aveţi ungere de la Cel Sfânt şi ştiţi toate. Rămâneţi în adevărul Lui, ca să nu ne ruşinăm de El, la venirea Lui.

(I Ioan II, 18-23)

 

Dumnezeu este iubire


Iubiţilor, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.

Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire.

Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat către noi prin faptul că L-a trimis pe Fiul Său în lume, ca prin El să avem viaţă veşnică. El ne-a iubit pe noi şi Şi-a dat Fiul la moarte pentru noi.

Iubiţilor, dacă Dumnezeu ne-a iubit pe noi atât de mult, şi noi suntem datori să ne iubim unul pe altul.

Cine mărturiseşte că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el şi el în Dumnezeu. Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el.

În iubire nu este frică; iubirea desăvârşită alungă frica – pentru ca să avem îndrăznire către El în ziua Judecăţii. Noi iubim pe Dumnezeu, pentru că El ne-a iubit Cel dintâi.

Dacă zice cineva: Iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, este mincinos. Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, nu poate să-L iubească pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut.

Şi avem această poruncă de la Dumnezeu: cine Îl iubeşte pe El, să iubească şi pe fratele său. Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile Lui; iar poruncile Lui nu sunt grele.

(I Ioan IV, 7-21; V, 3)

 

Te opreşte şi-ţi aminteşte!


Sfântul Pavel a dat sfaturi pentru toţi oamenii: şi pentru bătrâni, şi pentru tineri. Pentru că toţi suntem chemaţi de Dumnezeu la mântuire.


Apostolul Iacov ne arată în Epistola sa că adevărata credinţă se dovedeşte prin fapte. Noi, creştinii, nu ne arătăm credinţa numai prin cuvinte, ci prin toată viaţa noastră. Faptele bune sunt acelea pe care le facem împreună cu Dumnezeu, potrivit voii Sale.


Femeilor, Sfântul Apostol Petru le spune să aibă grijă nu numai de frumuseţea lor exterioară, ci mai ales de cea a inimii. Aceasta e adevărata podoabă a unei femei: bunătatea, blândeţea. O asemenea femeie îşi poate îmblânzi şi soţul, chiar dacă e necredincios.


Pentru cei care îşi doresc o viaţă liniştită pe pământ, Sfântul Petru dă îndemnuri de ferire de rău şi de făptuire a binelui. El ne atrage atenţia că şi oamenii buni pot fi prigoniţi, pe nedrept. În această situaţie, ei nu trebuie să părăsească dreptatea, ci să se gândească la Domnul Iisus Hristos, Care a suferit pe Cruce. Iar noi, chiar încercând să fim buni, tot mai greşim; pe când El a fost şi este Singurul fără de păcat.

Cei ce suferă pe nedrept vor primi cununa fericirii veşnice de la Dumnezeu, Care nu L-a lăsat pe Fiul Său în iad, ci L-a înviat şi L-a înălţat de-a dreapta Sa.


Iar despre ziua de Apoi, a sfârşitului lumii şi a Judecăţii, când va fi a doua venire a lui Hristos, Sfântul Petru ne spune că atunci cerul şi pământul vor lua foc şi că Domnul ne va da ceruri noi şi pământ nou, în care vor locui numai cei drepţi şi sfinţi. Ziua Domnului nu a venit încă, deşi mulţi au aşteptat-o chiar de după Înălţarea Sa la cer; deoarece Dumnezeu ne acordă mult timp de mântuire. El are răbdare ca toţi cei în care locuieşte iubirea de adevăr să vină la El, prin mărturisirea şi lăsarea păcatelor lor.


Când se va apropia acea zi a Judecăţii, se vor înmulţi oamenii vicleni, dar şi antihriştii, după cum ne spune Sfântul Apostol Ioan. Antihriştii sunt toţi cei care spun că Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu.


Sfântul Apostol Ioan ne dă foarte multe îndemnuri spre iubirea frăţească, pentru că aceasta este nedespărţită de iubirea de Dumnezeu. Primul care ne-a iubit a fost Dumnezeu Însuşi; de aceea L-a trimis pe Fiul Său în lume, să ne descopere adevărul Său, înţelepciunea Sa şi dragostea Lui nemărginită faţă de noi. Porunca lui Dumnezeu este iubirea aproapelui. Dacă o împlinim, avem şi iubirea de Dumnezeu şi nu suntem departe de mântuire.

 

Pentru continuare, click aici.

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article