Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie

METODOLOGIA PENTRU OBŢINEREA GRADELOR PROFESIONALE

ÎN PREOŢIE DE CĂTRE PERSONALUL CLERICAL

 Revizuită
în cadrul lucrărilor Comisiei speciale de la Patriarhia Română - 1 aprilie 2008 şi

aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sedinţa Sa din 9-10 iulie 2008 prin

Hotărârea de pe Temei nr. 1199/2008


 

Debutant - studii medii*

 

1. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post, care devine efectiva la data

hirotoniei.

2. Pentru candidaţii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe posturile scoase la

concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capacitate

preoţeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. În acest scop, eparhiile sunt

îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare

(capacitate preoţeasca).

3. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor publicate si în

ordinea mediilor generale de titularizare.

4. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dosar care va

cuprinde:

- copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de

bacalaureat si copie dupa certificatul de atestare a competenţelor profesionale;

- Curriculum Vitae;

- dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie.

5. Examenul de capacitate preoţeasca se ţine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este

valabil timp de un an de zile.

6. Media generala de titularizare rezulta din: media de absolvire a seminarului sau media de

bacalaureat, media de atestare a competenţelor profesionale si media examenului de

capacitate preoţeasca, împarţite la trei**.

7. Candidaţii care nu au promovat examenul de capacitate preoţeasca se pot prezenta la un nou

examen în sesiunea urmatoare, în aceleasi condiţii amintite mai sus. Media de promovare a

examenului de capacitate este minimum 7 (sapte).

8. În rastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoţeasca numirea în posturile vacante

(titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre candidaţii reusiţi în anul în care

este valabil examenul de capacitate.

9. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sectorul

Învaţamânt si activiti cu tineretul. Ea este alcatuita din profesori de la facultaţile de

teologie sau de la seminariile teologice, sub presedinţia chiriarhului.

10. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice,

cultural-misionare, social-filantropice, educative si alte probleme specifice eparhiilor.

Examenul va consta dintr-o proba scrisa si una orala.

11. Condiţiile menţionate amendeaza si întregesc Regulamentul de numire si transferare a

clerului.

12. Centrul eparhial elibereaza, la cerere, Certificat de titularizare (capacitate preoţeasca), în

care se înscrie rezultatul obţinut.

 

 

DEFINITIV - studii medii

 

1. Pentru personalul clerical, definitivarea pe post este obligatorie si se obţine prin cursuri si

examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titularizarea pe post,

prin hirotonie.

2. Înscrierea preoţilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial, cu cel puţin 30 de

zile înainte de începerea cursurilor, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:

- copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de

bacalaureat, copie dupa certificatul de atestare a competenţelor profesionale si

adeverinţa de capacitate preoţeasca;

- adeverinţa care sa ateste cel puţin 2 ani de vechime în preoţie;

- memoriu de activitate avizat de protopop;

- raportul protopopului în legatura cu inspecţiile anuale;

- Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani, stabilită potrivit Regulamentului de

numiri si transferari, având calificativul cel puţin "Bine".

3. Lista cu numele candidaţilor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la

cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri, cu 15 zile înainte de

începerea cursurilor.

4. Cursurile pentru definitivare, cu o durata de 2 saptamâni si frecvenţa obligatorie, se

organizeaza la cele 6 centre teritoriale în perioada iulie - septembrie, pe baza tematicii

aprobate de Sinodul mitropolitan, desfasurându-se în cel mai adecvat spaţiu de studiu

(manastire) de pe raza centrului teritorial.

5. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de

cunostinţe teologice inter-disciplinare si o proba de cunostinţe pastoral-misionare, pe baza

tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala

din predica sau cateheza, liturgica si administraţie parohiala.

6. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte), cu nicio notare

parţiala sub 6 (sase), calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe.

7. Candidaţii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în

anul urmator, în aceleasi condiţii amintite mai sus.

8. Centrul eparhial, pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cursuri, înscrie

în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obţinut si elibereaza, la cerere, Certificat de

acordare a definitivarii.

 

GRADUL II - studii medii

 

1. Gradul II se obţine, la cerere, dupa cel puţin 4 ani de la examenul de definitivare.

2. Înscrierea preoţilor la cursurile pentru gradul II se face la centrul eparhial, cu cel puţin 30 de

zile înainte de începerea cursurilor, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:

- copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de

bacalaureat, copie dupa certificatul de atestare a competenţelor profesionale,

adeverinţa de capacitate preoţeasca si copie dupa certificatul de acordare a

definitivarii;

- adeverinţa care sa ateste cel puţin 6 ani de vechime în preoţie;

- memoriu de activitate avizat de protopop, având calificativul cel puţin "Bine";

- dovada cu notarile administrative de la centrul eparhial pe ultimii 4 ani;

- dovada privind elaborarea sau susţinerea unei conferinţe preoţesti ori a unei teme în

cadrul Cercului pastoral, în ultimii 4 ani;

- atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie, precum si a realizarilor

semnificative pe plan pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic si

administrativ-gospodaresc, în ultimii 4 ani.

3. Pentru înscriere, precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru gradul II sunt

valabile aceleasi criterii menţionate la definitivare.

Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise:

- o proba de cunostinţe teologice inter-disciplinare si

- o proba de cunostinţe pastoral-misionare, pe baza tematicii aprobate de Sinodul

mitropolitan si a bibliografiei recomandate;

Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare

parţiala sub 6 (sase).

4. Candidaţii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou examen în

anul urmator, în aceleasi condiţii amintite mai sus.

5. Centrul eparhial, pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cursuri, înscrie

în fisa personală a fiecarui preot rezultatul obţinut si eliberează, la cerere, Certificat de

acordare a gradului II.

 

GRADUL I - studii medii

 

1. Gradul I se obţine, la cerere, după cel puţin 4 ani de la promovarea examenului pentru

gradul II.

2. Centrele de perfecţionare pentru obţinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Sinod, la

Facultaţile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti, Iasi, Sibiu, Craiova, Timisoara si Cluj-

Napoca.

3. Dosarul de înscriere pentru obţinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiţii ca la gradul

II, si va cuprinde în plus:

- adeverinţa care sa ateste cel puţin 10 ani de vechime în preoţie;

- dovada privind elaborarea sau susţinerea unei conferinţe preoţesti ori a unei teme în

cadrul cercului pastoral, în ultimii 4 ani;

- dovada privind publicarea unor materiale de interes bisericesc (studii, articole,

predici, cateheze etc.).

4. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea prevazuta pentru

definitivare si gradul II.

5. Pentru examenul de gradul I, centrele de perfecţionare în colaborare cu centrele eparhiale

alcatuiesc programa însoţita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes

pentru preoţime cu conţinut: teologic, pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic si

administrativ-gospodaresc, de drept bisericesc, administraţie parohiala si legislaţie.

6. Programa însoţita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se

comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea

sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad.

7. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publicate cu acordul

profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului, cu cel mult un an înainte de

împlinirea termenului de înscriere la grad.

8. Dupa primirea dosarelor de înscriere, centrul eparhial stabileste o data comuna pentru

susţinerea colocviului în vederea admiterii la grad.

9. Colocviul de admitere se susţine pe baza programei orientative aprobate, în faţa unei comisii

prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau, alcatuita din cadre didactice universitare

(profesor sau conferenţiar) si 1 - 2 consilieri administrativi de la centrul eparhial, cu gradul I

sau doctori în teologie. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele

"Admis" sau "Respins".

10. Pentru gradul I, se efectueaza o inspecţie speciala la parohia în care activeaza candidatul,

în primul trimestru al anului, de catre un cadru didactic universitar, aparţinând centrului de

perfecţionare, sau, în lipsa lui, de un preot profesor din învăţământul preuniversitar

teologic (seminar teologic), care are gradul I sau este doctor în teologie, sau de un

consilier administrativ de la centrul eparhial, cu gradul I sau doctor în teologie, ori de

un preot de parohie, cu gradul I sau doctor în teologie, delegat de chiriarhul locului.

11. Obiectivele inspecţiei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu prevederile

punctului 5, iar rezultatele acesteia si calificativul obţinut, cel puţin "bine", se

consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului.

12. Lucrarea de grad se depune la Centrul de perfecţionare pâna la 31 august, în vederea

recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabilirea datei la

care va avea loc colocviul pentru susţinerea lucrarii de grad, în trimestrul IV.

13. Colocviul pentru susţinerea lucrarii de grad se organizeaza, pe eparhii, la centrul de

perfecţionare la care s-a înscris candidatul, în faţa unei comisii prezidate de chiriarhul locului

sau a delegatului sau (profesor sau conferenţiar), alcatuita din: profesorul coordonator, un

cadru didactic din secţia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul centrului

eparhial de care aparţine candidatul, în condiţiile articolului 10.

14. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt).

15. Candidaţii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în

anul urmator, în aceleasi condiţii amintite mai sus.

16. Centrul Eparhial, pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecţionare, înscrie în

fisa personala a fiecarui preot rezultatul obţinut si elibereaza, la cerere, Certificat de

acordare a gradului I.

 

DEBUTANT - studii superioare

 

1. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post, care devine efectiva la data

hirotoniei.

2. Pentru candidaţii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe posturile scoase la

concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capacitate

preoţeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. În acest scop, eparhiile sunt

îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare

(capacitate preoţeasca).

3. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor publicate si în

ordinea mediilor obţinute de candidaţi la examenul de capacitate.

4. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dosar care va

cuprinde:

- copii dupa actele de studii: diploma de licenţiat în teologie, master, doctorat si foile

matricole;

- Curriculum Vitae;

- dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie.

5. Examenul de capacitate preoţeasca se ţine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este

valabil timp de un an de zile.

6. Media generala de titularizare rezulta din media examenului de licenţa, media celor patru

ani de studii si media examenului de capacitate preoţeasca, împarţite la trei.

7. Candidaţii care nu au promovat examenul de capacitate preoţeasca se pot prezenta la un nou

examen în sesiunea urmatoare, în aceleasi condiţii amintite mai sus.

8. În rastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoţeasca, numirea în posturile

vacante (titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre candidaţii reusiţi în anul în

care este valabil examenul de capacitate.

9. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sectorul

Învaţamânt si activiti cu tineretul. Ea este alcatuita din profesori de la facultaţile de

teologie sau de la seminariile teologice, sub presedinţia chiriarhului.

10. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice,

cultural-misionare, social-filantropice, educative si alte probleme specifice eparhiilor.

Examenul va consta dintr-o proba scrisa si una orala.

11. Centrul eparhial elibereaza, la cerere, Certificat de titularizare (capacitate preoţeasca), în

care se înscrie rezultatul obţinut.

12. Condiţiile menţionate amendeaza si întregesc Regulamentul de numire si transferare a

clerului.

 

DEFINITIV - studii superioare

 

1. Pentru personalul clerical, definitivarea pe post este obligatorie si se obţine prin cursuri si

examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titularizarea pe post,

prin hirotonie.

2. Înscrierea preoţilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial, cu cel puţin 30 de

zile înainte de începerea cursurilor, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:

- copie dupa actele de studii: diploma de licenţa în teologie, master, doctorat si foile

matricole;

- adeverinţa care sa ateste cel puţin 2 ani de vechime în preoţie;

- memoriu de activitate avizat de protopop;

- Raportul protopopului în legatura cu inspecţiile anuale;

- Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani, stabilita potrivit Regulamentului de

numiri si transferari, având calificativul cel puţin "Bine".

3. Lista cu numele candidaţilor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la

cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri, cu 15 zile înainte de

începerea cursurilor.

4. Cursurile pentru definitivare cu o durata de 2 saptamâni si frecvenţa obligatorie, se

organizeaza la cele 6 centre teritoriale, în perioada iulie - septembrie, pe baza tematicii

aprobate de Sinodul mitropolitan.

5. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de

cunostinţe teologice inter-disciplinare si o proba de cunostinţe pastoral-misionare, pe baza

tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala

din predica sau cateheza, liturgica si administraţie parohiala.

6. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte), cu nicio notare

parţiala sub 6 (sase), calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe.

7. Candidaţii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în

anul urmator, în aceleasi condiţii amintite mai sus.

8. Centrul eparhial, pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cursuri, înscrie

în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obţinut si elibereaza, la cerere, Certificat de

acordare a definitivarii.

9. Absolvenţii de masterat si asistenţii universitari, dupa promovarea examenului de

titularizare (capacitate preoţeasca), primesc Certificat de acordare a definitivarii.


G
RADUL II - studii superioare


1. Gradul II se obţine, la cerere, dupa cel puţin 4 ani de la promovarea examenului de

definitivare.

2. Înscrierea preoţilor licenţiaţi în teologie la cursurile pentru gradul II se face la centrul

eparhial, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea cursurilor, prin depunerea unui dosar

care va cuprinde:

- copie dupa Diploma de licenţiat în teologie;

- adeverinţa care sa ateste cel puţin 6 ani de vechime în preoţie;

- memoriu de activitate avizat de protopop, având calificativul cel puţin "Bine";

- dovada privind publicarea unor carţi, studii, articole, predici, cateheze, conferinţe, alte

materiale de interes bisericesc (cel puţin 5 materiale);

- dovada privind elaborarea sau susţinerea unei conferinţe preoţesti ori a unei teme în

cadrul cercului pastoral, în ultimii 4 ani;

- Atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie, precum si a realizarilor

semnificative pe plan pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic si

administrativ-gospodaresc, în ultimii 4 ani.

3. Absolvenţii cursurilor de doctorat si cei cu diploma de masterat în teologie sunt încadraţi la

gradul II, la cerere, pe baza unui dosar cuprinzând:

- copie dupa actul de absolvire a cursurilor de doctorat sau dupa diploma de masterat;

- adeverinţa care sa ateste cel puţin 6 ani de vechime în preoţie (la parohie sau în

învaţamântul teologic);

- memoriu de activitate avizat de protopop sau de conducătorul instituţiei de

învăţământ teologic;

- dovada privind publicarea unor studii, articole, predici, cateheze, conferinţe, alte materiale

de interes bisericesc (cel puţin 5 materiale);

- adeverinţa privind titularizarea prin examen de capacitate preoţeasca sau numire pe post,

iar în cazul cadrelor didactice din învaţamântul teologic, adeverinţa de titularizare

sau numire pe post.

4. Pentru înscriere, precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru gradul II sunt

valabile aceleasi criterii menţionate la definitivare.

Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise:

- o proba de cunostinţe teologice inter-disciplinare si

- o proba de cunostinţe pastoral-misionare, pe baza tematicii aprobate de Sinodul

mitropolitan si a bibliografiei recomandate;

Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare

parţiala sub 6 (sase).

5. Candidaţii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou examen în

anul urmator, în aceleasi condiţii amintite mai sus.

6. Centrul eparhial, pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cursuri, înscrie

în fişa personală a fiecarui preot rezultatul obţinut şi elibereaza, la cerere, Certificat de

acordare a gradului II.

 

GRADUL I - studii superioare

 

1. Gradul I se obţine, la cerere, după cel puţin 4 ani de la promovarea examenului pentru

gradul II.

2. Centrele de perfecţionare pentru obţinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Sinod, la

Facultaţile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti, Iasi, Sibiu, Craiova, Timisoara si Cluj-

Napoca.

3. Dosarul de înscriere a licenţiaţilor în teologie pentru obţinerea gradului I se întocmeste în

aceleasi condiţii ca la gradul II si va cuprinde în plus:

- adeverinţa care sa ateste cel puţin 10 ani de vechime în preoţie;

- dovada privind publicarea unor carţi, studii, articole, predici, cateheze, conferinţe, alte

materiale de interes bisericesc (cel puţin 10 materiale);

- participari la emisiuni radio si TV, cu binecuvântarea chiriarhului.

4. Absolvenţii cursurilor de doctorat cu examen de admisibilitate sunt încadraţi la gradul

I, la cerere, pe baza unui dosar cuprinzând:

- adeverinţa din care sa reiasa promovarea examenului de admisibilitate;

- adeverinţa care sa ateste cel puţin 6 ani de vechime în preoţie;

- adeverinţa privind titularizarea prin examen de capacitate preoţeasca sau numire pe

post;

- memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate, avizat de protopop.

5. Doctorii în teologie sunt încadraţi la gradul I, la cerere, pe baza unui dosar cuprinzând:

- copie după diploma de doctor în teologie;

- adeverinţa privind titularizarea prin examen de capacitate preoţească sau numire pe

post;

- memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate, avizat de protopop sau de

conducătorul instituţiei de învăţământ teologic.

6. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea prevazuta pentru

definitivare si gradul II.

7. Pentru examenul de gradul I, centrele de perfecţionare în colaborare cu centrele eparhiale

alcatuiesc programa însoţita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes

pentru preoţime cu conţinut teologic: pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic si

administrativ-gospodaresc, de drept bisericesc, administraţie parohiala si legislaţie.

8. Programa însoţita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se

comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea

sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad.

9. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publicate cu acordul

profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului, cu cel mult un an înainte de

împlinirea termenului de înscriere la grad.

10. Dupa primirea dosarelor de înscriere, centrul eparhial stabileste o data comuna pentru

susţinerea colocviului în vederea admiterii la grad.

11. Colocviul de admitere se susţine pe baza programei orientative aprobate, în faţa unei comisii

prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau, alcatuita din cadre didactice universitare

(profesor sau conferenţiar) si 1 - 2 consilieri administrativi de la centrul eparhial, cu gradul I

sau doctori în teologie. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele

"Admis" sau "Respins".

12. Pentru gradul I, se efectueaza o inspecţie specială la parohia în care activeaza candidatul,

în primul trimestru al anului, de catre un cadru didactic universitar, aparţinând centrului de

perfecţionare, sau, în lipsa lui, de un preot profesor din învăţământul preuniversitar

teologic (seminar teologic), care are gradul I sau este doctor în teologie, sau de un

consilier administrativ de la centrul eparhial, cu gradul I sau doctor în teologie, ori de

un preot de parohie, cu gradul I sau doctor în teologie, delegat de chiriarhul locului.

13. Obiectivele inspecţiei speciale se stabilesc de către chiriarh în corelare cu prevederile

punctului 5, iar rezultatele acesteia si calificativul obţinut, cel puţin "bine", se

consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului.

14. Lucrarea de grad se depune la centrul de perfecţionare pâna la 31 august, în vederea

recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabilirea datei la

care va avea loc colocviul pentru susţinerea lucrarii de grad, în trimestrul IV.

15. Colocviul pentru susţinerea lucrarii de grad se organizeaza, pe eparhii, la centrul de

perfecţionare la care s-a înscris candidatul, în faţa unei comisii prezidate de chiriarhul locului

sau a delegatului sau (profesor sau conferenţiar), alcatuita din: profesorul coordonator, un

cadru didactic din secţia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul centrului

eparhial de care aparţine candidatul, în condiţiile articolului 10.

16. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt).

17. Candidaţii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în

anul urmator, în aceleasi condiţii amintite mai sus.

18. Centrul eparhial, pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecţionare, înscrie în

fisa personală a fiecarui preot rezultatul obţinut si elibereaza, la cerere, Certificat de

acordare a gradului I.

 

PRECIZĂRI ADIŢIONALE

(comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare)

 

a. Personalului didactic licenţiat la specializarea Teologie Pastorala din cadrul Facultilor

de Teologie Ortodoxa, care preda discipline de specialitate teologica în învaţamântul

preuniversitar teologic sau care preda disciplina Religie în învaţamântul de stat, i se

echivaleaza, pe baza de acte justificative, gradele didactice obţinute în învaţamântul de stat

cu gradele profesionale pentru personalul clerical, cu obligaţia susţinerii examenului de

titularizare (capacitate preoţeasca), înaintea hirotoniei.

b. Cu binecuvântarea chiriarhului, personalul clerical monahal poate obţine grade

profesionale în aceleaşi condiţii prevăzute pentru clerul de mir.

c. În vederea hirotoniei, personalul monahal este îndatorat să promoveze examenul de

titularizare (capacitate preoţească). În vederea înscrierii, personalul monahal va

prezenta dosar de acte cuprinzând si recomandarea stareţului, precum şi aprobarea

chiriarhului.

d. Nu se acorda dispense pentru reducerea vechimii în preoţie si a stagiilor dintre grade pentru

personalul clerical.

e. Preoţii care depăsesc limita maxima de 5 ani de la titularizare vor fi menţinuţi pe post,

dar vor fi penalizaţi prin încadrarea la salarizare ca debutanţi, până când vor susţine

examenul de definitivat.

f. Preoţilor aflaţi sub sancţiune administrativă sau disciplinar-bisericească nu li se aproba

înscrierea la definitivare, gradul II si gradul I, până la ridicarea sancţiunii.

g. Preoţii care au obţinut definitivarea şi gradul II cu media 10 sau au o activitate

misionară cu totul deosebită (construcţii de biserici, activitate filantropică, culturală), se

pot prezenta, dupa caz, la examenele pentru gradul următor, cu un an mai devreme faţă

de perioada prevăzută.

h. Certificatele de acordare a gradelor profesionale se aprobă de Sfântul Sinod pe

formulare tipizate.

i. Centrele de perfecţionare la care sunt arondate mai multe eparhii pot organiza, anual,

serii suplimentare de cursuri, potrivit cu cerinţele locale.

j. Arondarea eparhiilor la Centrele de perfecţionare pentru gradele profesionale, aprobate de

Sfântul Sinod, este urmatoarea:

- Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti:

Arhiepiscopia Bucurestilor, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Târgovistei,

Episcopia Argesului si Muscelului, Episcopia Buzaului si Vrancei, Episcopia Dunarii de

Jos, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Episcopia Alexandriei si Teleormanului,

Episcopia Giurgiului si Episcopia Tulcii;

- Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae a Universităţii din Iaşi:

Arhiepiscopia Iasilor, Arhiepiscopia Sucevei si Radauţilor, Episcopia Romanului si

Episcopia Husilor;

- Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna a Universitii din Sibiu:

Arhiepiscopia Sibiului si Episcopia Covasnei si Harghitei;

- Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Cluj-Napoca: Arhiepiscopia

Vadului, Feleacului si Clujului, Arhiepiscopia Alba Iuliei, Episcopia Ortodoxa Româna a

Oradiei, Episcopia Ortodoxa Româna a Maramuresului si Satmarului, precum si

Episcopia Salajului;

- Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universităţii din Craiova: Arhiepiscopia Craiovei,

Episcopia Râmnicului, Episcopia Severinului si Strehaiei, precum si Episcopia Slatinei;

- Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Timişoara: Arhiepiscopia

Timisoarei, Episcopia Aradului, Ienopolei, Halmagiului si Hunedoarei, precum si

Episcopia Caransebesului.

k. Prezenta Metodologie pentru obţinerea gradelor profesionale si Precizarile adiţionale

(comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) intră în vigoare

după aprobarea lor de către Sfântul Sinod.

l. Tematicile pentru pregătirea personalului clerical în vederea obţinerii gradelor profesionale se aprobă de către sinoadele mitropolitane pe baza Programei-Cadru aprobate

de Sfântul Sinod, la care se pot adauga teme de interes local.

 

PROGRAMA-CADRU PENTRU CURSURILE ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADELOR PROFESIONALE

 

I. Probleme actuale în Biserica Ortodoxă Română

1. Ora de religie: scopuri si obiective în educaţia religioasa în contextul actual

2. Atitudinea Bisericii faţa de avort, divorţ, abandonul de copii, homosexualitate etc.

3. Probleme morale ale tineretului de azi si soluţiile lor din perspectiva crestina

4. Atitudinea Bisericii faţa de problemele sociale actuale: integrare, globalizare, secularizare,

ateism, terorism, trafic de persoane

5. Ortodoxia si ecumenismul contemporan. Evaluarea dialogurilor în contextul Uniunii

Europene

6. Coordonatele teologiei ortodoxe românesti. Raspunsuri la problemele contemporane

7. Structura actuala organizatoric-administrativa a Bisericii Ortodoxe Române

II. Viaţa liturgică în Biserica Ortodoxă Română

8. Rolul si importanţa Sf. Liturghii în viaţa credinciosilor - cler si credinciosi

9. Uniformizarea liturgica - scop al activitaţii misionare a preotului si de pastrare a unitaţii de

credinţa

10. Grija Bisericii pentru pastrarea formelor tradiţionale în arhitectura si pictura bisericeasca

III. Activităţi misionar- pastorale

11. Probleme, metode si mijloace pastorale în societatea actuala: parohia din mediul urban si

rural

12. Importanţa predicii si catehezei pentru pastoraţie

13. Rolul cântarii bisericesti în activitatea misionara a Bisericii. Combaterea tendinţelor de

îndepartare de la spiritul muzicii tradiţionale

14. Necesitatea cunoasterii canoanelor si a legiuirilor bisericesti pentru viaţa religioasa

15. Atitudinea Bisericii faţa de manifestarile oculte: vrajitorie, magie, superstiţie

16. Prozelitismul contra-marturie crestina. Principii, metode si mijloace de prozelitism sectar si

combaterea lor

17. Biserica Ortodoxa Româna, diaspora româneasca si fenomenul migraţiei

18. Provocarile lumii contemporane privind darul sacru al vieţii: avortul, clonarea, ingineria

genetica, eutanasia

IV. Activităţi filantropice

19. Misiunea social-filantropică a Bisericii în trecut si astazi.

 

* Prezenta Metodologie pentru categoria "studii medii" se aplica în mod excepţional doar în situaţia în care centrul

eparhial are nevoie de personal clerical cu studii medii, conform cu prevederile art.124 alin (3) din Statutul

pentru organizarea si funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.

** În cazul în care vor exista candidaţi care au absolvit seminarul înainte de 1989, media se împarte la doi, întrucât

nu există atestat.Prezentul material a fost preluat de pe siteul EPISCOPIEI HUŞILORunde îl puteţi accesa în format .pdf.

  Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article