Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a patra / Crezul

SIMBOLUL CREDINŢEI - ESENŢA ÎNVĂŢĂTURII CREŞTINEClasa: a IV-a

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul (titlul lecţiei): Simbolul Credinţei - esenţa învăţăturii creştine

Tipul lecţiei: transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe

Durata lecţiei: 2 ore a câte 45 min..

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

O1: să explice Crezul;

O2: să definească termenii „sinod ecumenic", „crez", „simbol de credinţă", „atotţiitor", "întrupare", "sobornicesc";

O3: să motiveze necesitatea cunoaşterii Crezului;

O4: să precizeze motivele alcătuirii Crezului şi momentul liturgic în care se rosteşte.

Obiective formativ-educative:

- să înţeleagă că Biserica a formulat Crezul ca o sinteză a dreptei credinţe, pentru ca credincioşii să nu se rătăcească în credinţa lor.

Strategia didactică:

- mijloace de învățământ: icoană cu Sfinți Ierarhi la sinod.

- metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, lectura explicativă, exerciţiul, conversaţia euristică.

- formele de organizare a clasei: frontală.

Bibliografia:

- Catehism ortodox.Desfăşurarea lecţiei:


I. Moment organizatoric

- Rugăciunea „Împărate ceresc";

- prezenţa.

II. Anunţarea titlului lecţiei noi şi prezentarea obiectivelor propuse

-         Se prezintă titlul lecţiei şi se notează pe tablă / în caiete: „Simbolul Credinţei - esenţa învăţăturii creştine".

-         Vom cunoaşte cele mai importante învăţături ale Bisericii noastre, formulate pe scurt de către Sfinţi Părinți.

III. Transmiterea noilor cunoştinţe

-         Se citeşte lecţia din Manualul de Religie de clasa a IV-a;

-         Se prezintă icoana cu Sfinții Ierarhi la sinod;

-         Se explică suplimentar Crezul, astfel:

Crez (în general) = de la cuvântul latinesc "credo", care înseamnă "eu cred"; ce crede cineva despre viaţă.

Orice om, oricât ar fi de necredincios, crede în ceva. Noi, creştinii ortodocşi, credem în Domnul nostru Iisus Hristos şi în învăţătura Sa. Deci noi avem un „crez".

Crezul evreilor era: „Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn" (Deuteronom VI, 4). Primul şi cel mai simplu crez al creştinilor este: „Domnul este Iisus Hristos" (I Corinteni 12, 3). Au circulat mai multe crezuri în Biserica noastră, toate cuprinzând aceleași idei, formulate cu alte cuvinte. În cele din urmă, episcopii au hotărât să fie un singur crez, cu o unică formulare, în toată Biserica. De aceea ei s-au adunat din toată lumea de două ori şi au alcătuit Crezul sau Simbolul Credinţei sau Crezul de la Niceea şi Constantinopol, primind inspirația Duhului Sfânt. (la sinoadul I ecumenic de la Niceea, 325, si la sinodul II ecumenic, Constantinopol, 381; de aceea se mai numește Crezul niceo-constantinopolitan).

- Întâi, era nevoie de rostirea Crezului pentru cei ce se botezau mari, ca să poată mărturisi pe scurt credinţa înainte de Botez. Crezul este, deci, credinţa noastră pe scurt. Apoi, Crezul s-a alcătuit pentru a nu se lua cineva după învăţături false. În plus, ca să poţi spune rugăciunea „Tatăl nostru", trebuie să ştii mai întâi Crezul, ca să ştii cărui Tată te rogi.

- Nu e suficient să ştii Crezul pentru a te mântui. E ca şi cum vrei să zbori, ştii să zbori, că ai văzut la păsări, dar nu ai aripi şi nu poţi. Pentru mântuire trebuie să arăţi că ştii Crezul făcând faptele bune. E important să ştii Crezul cel adevărat, ca să poţi face faptele care să te apropie de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Adevărul, şi minciuna nu se poate apropia de El. În fiecare duminică și sărbătoare se rosteşte Crezul, la Sfânta Liturghie:


Crezul sau Simbolul Credinței

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.

nevăzutele = îngerii, care au fost creaţi de Dumnezeu mai înainte de a fi făcută această lume văzută. Totul a fost creat de Dumnezeu din nimic.

 Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii;

Iisus = "Mântuitor"; Hristos = "Uns". Acesta este numele Fiului lui Dumnezeu de când S-a făcut om, ca să ne mântuiască.

Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut;

Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat = adică Tatăl şi Fiul sunt pe deplin egali, ce are unul are şi celălalt.

Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri, şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om;

S-a întrupat = a luat trup şi suflet omenesc, rămânând în acelaşi timp Dumnezeu (este vorba despre Hristos).

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat;

Ponţiu Pilat = guvernator roman care L-a judecat şi condamnat pe Hristos, deşi L-a găsit nevinovat (de frica evreilor).

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi;

Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui;

Şi iarăşi va să vie cu slavă, să judece viii şi morţii, a Căruia Împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin proroci.

Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică;

sobornicească = pentru toată lumea; "sobor" înseamnă "adunare"; au fost şi şapte adunări (soboare) ale tuturor episcopilor ortodocşi, unde s-a stabilit învăţătura Bisericii.

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor;

Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vie. Amin.


- Elevii notează într-un tabel cu două coloane: Crezul (în prima coloană) şi explicaţiile la Crez (în a doua coloană).

- Nimeni nu are permisiunea să schimbe sau să adauge vreun cuvânt la Crez.

- Crezul ne arată credinţa noastră în Sfânta Treime, în Sfânta Biserică, în Sfintele Taine şi în viaţa viitoare. Sfânta Treime este Dumnezeul nostru, Unul în fiinţa Sa, şi întreit în Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Aceasta este taina tainelor. Mintea noastră nu poate să înţeleagă. Aşa cum o cărămidă este alcătuită din pământ, apă şi foc, dar ea este o singură cărămidă, la fel putem spune că este şi în cazul lui Dumnezeu. Tatăl este nenăscut; Fiul este născut din Tatăl, dar nu ca la naşterea oamenilor, căci Tatăl nu a fost niciodată singur, fără Fiul şi fără Duhul Sfânt; iar Duhul Sfânt purcede din Tatăl.

IV. Fixarea noilor cunoştinţe

- Întrebări şi discuţii:

    Ce este un crez?

    De ce a alcătuit Biserica noastră un Crez?

    Cum se cheamă Crezul nostru?

    Cine l-a alcătuit?

    De ce este bine să-l învăţăm?

    Despre ce ne vorbeşte Crezul?

    Ce înseamnă faptul că Hristos S-a întrupat?

    Cum aşteptăm noi, creștinii, viaţa ce va să vină?


- Comentaţi istorioara religioasă de mai jos:

Aştept învierea morţilor

după N. Serghievski

Unei femei i-a murit cel mai iubit dintre băieţii ei. Ea era disperată, plângea continuu de supărare, iar cei din jur se temeau să nu înnebunească. Dar mila lui Dumnezeu a vindecat-o prin următoarea minune:

Odată, pe când ea jeluia moartea fiului, a văzut pe neaşteptate în faţa ei un drum pe care mergeau doi tineri ce fuseseră prietenii băiatului mort, şi care muriseră şi ei. Tinerii mergeau voioşi, cu chipuri vesele. Femeia s-a bucurat, şi se uita în jur, să-l vadă şi pe fiul ei. Dar el nu se vedea. Femeia s-a mâhnit, şi a continuat să se uite pe drum, doar îl va vedea şi pe băiatul ei.

Într-un târziu, a apărut şi el, mergând greu şi întristat.

- Băiatule, a strigat mama speriată, ce s-a întâmplat? De ce eşti atât de îndurerat şi trist? Şi de ce mergi singur şi nu-ţi ajungi din urmă prietenii?

Ca răspuns, băiatul i-a arătat pe umerii săi o haină grea, plină de apă, din care curgeau şiroaie.

- Mamă, această greutate a mea, din cauza căreia nu pot să merg, sunt lacrimile pe care tu le verşi fără de măsură. Din cauza lor nu pot să merg cu prietenii mei. Te rog îndreaptă lacrimile tale spre Dumnezeu, rugându-te pentru tine, şi aşa te vei izbăvi de iad, şi pe mine mă vei ajuta!


- Exerciţiu:

Completaţi textul de mai jos cu cele mai potrivite cuvinte din coloana alăturată:


Persoanele Sfintei Treimi sunt _ , _ şi _ _ .

Fiul; Fiul lui Dumnezeu

Dumnezeu este _ .

nenăscut; Tatăl; unul

Hristos este _ _ _ , _ _ _ .

lumină din lumină; născut

Tatăl este _ , Fiul este _ , iar Duhul Sfânt _ din Tatăl.

Duhul Sfânt; purcede


Liniuţele arată câte cuvinte se pot înlocui.

V. Aprecierea, asocierea, generalizarea

- Formulaţi concluzia lecţiei. De ce este necesar să cunoaştem „Crezul"?

VI. Activitatea suplimentară

- De căutat!

Căutaţi într-un Catehism ortodox (Carte de învăţătură ortodoxă) despre Crez. Veţi vedea că este explicat în detaliu, pe mai multe pagini. Citiţi-le, ca să înţelegeţi mai bine!


- De memorat!

Să nu consideraţi că „Crezul" este lung şi greu. Repetaţi-l de mai multe ori şi ascultaţi-l / rostiţi-l în fiecare duminică la Biserică. În curând veţi vedea că îl veţi şti şi voi pe de rost. Succes!

VII. Încheierea

- Rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat".

 


 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article